Jump to content

Dideba

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Dideba" (Georgian: დიდება, Georgian pronunciation: [di.dɛ.bɑ]; "Glory") was the national anthem of Georgia from 1990 to 2004. It was also used from 1918 to 1921. From 1921 to 1990, the anthem of the Georgian SSR was used. Since 2004, "Tavisupebla" ("Freedom") has been used.

Lyrics[change | change source]

Georgian original Transliteration IPA transcription English translation

დიდება ზეცით კურთხეულს,
დიდება ქვეყნად სამოთხეს,
ტურფა ივერსა,
დიდება ძმობას, ერთობას,
დიდება თავისუფლებას,
დიდება სამარადისო
ქართველ მხნე ერსა!
დიდება ჩვენსა სამშობლოს,
დიდება ჩვენი სიცოცხლის
მიზანს დიადსა;
ვაშა ტრფობასა, სიყვარულს,
ვაშა შვებასა, სიხარულს,
სალამი ჭეშმარიტების
შუქ-განთიადსა!

Dideba zecit k’urtxeuls
Dideba kveq’nad samotxes,
T’urpa Iversa.
Dideba dzmobas, ertobas,
Dideba tavisuplebas,
Dideba samaradiso
Kartvel mxne ersa!
Dideba chvensa samshoblos,
Dideba chveni sicocxlis
Mizans diadsa;
Vasha t’rpobasa, siq’varuls
Vasha shvebasa, sixaruls,
Salami ch’eshmarit’ebis,
Shuk-gantiadsa!

[di.dɛ.bɑ zɛ.t͡sʰitʰ kʼuɾ.tʰχɛ.uɫs]
[di.dɛ.bɑ kʰʋɛ.q(χ)ʼnɑd sɑ.mɔ.tʰχɛs]
[tʼuɾ.pʰɑ i.βɛɾ.sɑ]
[di.dɛ.bɑ d͡zmɔ.bɑs ɛɾ.tʰɔ.bɑs]
[di.dɛ.bɑ tʰɑ.βi.su.pʰlɛ.bɑs]
[di.dɛ.bɑ sɑ.mɑ.ɾɑ.di.sɔ]
[kʰɑɾ.tʰʋɛl mχnɛ ɛɾ.sɑ]
[di.dɛ.bɑ (t͡)ʃʰʋɛn.sɑ sɑm.ʃɔ.bɫɔs]
[di.dɛ.bɑ (t͡)ʃʰʋɛ.ni si.t͡sʰɔ.t͡sʰχlis]
[mi.zɑns di.dɛ.bɑ]
[βɑ.ʃɑ tʼɾpʰɔ.bɑ.sɑ siq(χ)ʼʋɑ.ɾuɫs]
[βɑ.ʃɑ ʃʋɛ.bɑ.sɑ si.χɑ.ɾuɫs]
[sɑ.ɫɑ.mi (t͡)ʃʼɛ.ʃmɑ.ɾi.tʼɛ.bis]
[ʃukʰ gɑn.tʰi.ɑd.sa]

Praise be to heavenly Bestower of Blessings,
Praise be to paradise on earth,
To radiant Iberia,
Praise be to fraternity and unity,
Praise be to liberty,
Praise be to the everlasting,
Lively Georgian folk!
Praise be to our fatherland,
Praise be to the great
And bright aim of our lives;
Hail, O joy and love,
Hail the aid and joy,
Greetings to the truth,
The light of dawn!

References[change | change source]