Jump to content

Humat ad-Diyar

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Ḥumāt ad-Diyār" (Arabic: حُمَاةَ الدِّيَارِ, Arabic pronunciation: [ħʊ.mæːt æd.di.jæː.r], Classical Syriac: ܢܛܘܪ̈ܝ ܐܬ݂ܪܘ̈ܬ݂ܐ; "Guardians of the Homeland") is the national anthem of Syria. It was adopted in 1936.

Lyrics[change | change source]

Arabic original[change | change source]

Arabic script[1] Romanization (EALL) IPA transcription

١
حُـماةَ الـدِّيارِ عليكمْ سـلامْ
ّأبَتْ أنْ تـذِلَّ النفـوسُ الكرامّ
عـرينُ العروبةِ بيتٌ حَـرام
وعرشُ الشّموسِ حِمَىً لا يُضَامْ

𝄇 ربوعُ الشّـآمِ بـروجُ العَـلا
تُحاكي السّـماءَ بعـالي السَّـنا 𝄆
فأرضٌ زهتْ بالشّموسِ الوِضَا
سَـماءٌ لَعَمـرُكَ أو كالسَّـما

٢
رفيـفُ الأماني وخَفـقُ الفؤادْ
عـلى عَـلَمٍ ضَمَّ شَـمْلَ البلادْ
أما فيهِ منْ كُـلِّ عـينٍ سَـوادْ
ومِـن دمِ كـلِّ شَـهيدٍ مِـدادْ؟

𝄇 نفـوسٌ أبـاةٌ ومـاضٍ مجيـدْ
وروحُ الأضاحي رقيبٌ عَـتيدْ 𝄆
فمِـنّا الوليـدُ و مِـنّا الرّشـيدْ
فلـمْ لا نَسُـودُ ولِمْ لا نشيد؟

I
Ḥumāt ad-diyāri ʿalaykum salām
ʾAbat ʾan taḏilla n-nufūsu l-kirām
ʿArīnu l-ʿurūbati baytun ḥarām
Wa-ʿaršu š-šumūsi ḥiman lā yuḍām

𝄆 Rubūʿu š-šaʾāmi burūju l-ʿalā
Tuḥākī s-samāʾa bi-ʿālī s-sanā 𝄇
Fa-ʾarḍun zahat bi-š-šumūsi l-wiḍā
Samāʾun la-ʿamruka ʾaw ka-s-samā

II
Rafīfu l-ʾamānī wa-xafqu l-fuʾād
ʿAla ʿalamin ḍamma šamla l-bilād
ʾAmā fīhi min kulli ʿaynin sawād
Wa-min dami kulli šahīdin midād?

𝄆 Nufūsun ʾubātun wa-māḍin majīd
Wa-rūḥu l-ʾaḍāhī raqībun ʿatīd 𝄇
Fa-minnā l-Walīdu wa-minnā r-Rashīd
Fa-lim lā nasūdu wa-lim lā nashīd?

1
[ħʊ.mæːt æd.di.jæː.ri ʕɑ.læj.kʊm sæ.læːm]
[ʔæ.bæt ʔæn tæ.ðɪl.læ‿n.nʊ.fuː.sʊ‿l.ki.rɑːm]
[ʕɑ.riː.nʊ‿l.ʕʊ.ruː.bæ.ti bæj.tʊn ħɑ.rɑːm]
[wɑ ʕɑr.ʃʊ‿ʃ.ʃʊ.muː.sɪ ħɪ.mæn læː jʊ.dˤɑːm]

𝄆 [rʊ.buː.ʕʊ‿ʃ.ʃæ.ʔæː.mi bʊ.ruː.ʒʊ.l‿ʕɑ.læː]
[tʊ.ħæː.kiː‿s.sæ.mæː.ʔæ bɪ.ʕɑː.liː‿s.sæ.næː] 𝄇
[fɑ.ʔɑr.dˤʊn zæ.hæt bɪʃ.ʃʊ.muː.sɪ‿l.wɪ.dˤɑ]
[sæ.mæː.ʔʊn læ.ʕɑm.ru.kæ ʔæw kæ‿s.sæ.mæː]

2
[rɑ.fiː.fʊ‿l.ʔæ.mæː.ni wɑ χɑf.qʊ‿l.fu.ʔæːd]
[ʕɑ.læː ʕɑ.læ.mɪn dˤɑm.mæ ʃæm.læ‿l.bi.læːd]
[ʔæ.mæː fiː.hi mɪn kʊl.lɪ ʕɑj.nɪn sæ.wæːd]
[wæ mɪn dæ.mi kʊl.li ʃæ.hiː.dɪn mi.dæːd]

𝄆 [nʊ.fuː.sʊn ʔu.bæː.tʊn wɑ mɑː.dˤɪn mæ.ʒiːd]
[wɑ ruː.hʊ‿l.ʔɑ.dˤɑː.ħɪ rɑ.qɪː.bʊn ʕɑ.tiːd] 𝄇
[fæ.mɪn.næː‿l.wæ.liː.du wæ mɪn.næː‿r.ræ.ʃiːd]
[fæ.lɪm læː næ.suː.du wæ lɪm læː næ.ʃiːd]

Syriac lyrics[change | change source]

1
ܓܢܱܬܪܱܝ ܱܬܪܱܽܬ ܫܠܱܡ ܓܠܷܟܢ
ܠܟܺܠܺ ܢܱܦܫܗ ܝܱܩܽܪܽܬ ܕܢܣܓܪܽܢ
ܡܱܪܒܱܽܓܬ ܓܱܪܒܽܬܽ ܒܱܝܬܝ ܗܗܪܡܽ
ܘܱ-ܓܪܣܽ ܕܫܡܫܗ ܒܝܬܽ ܟܱܤܱ ܠܽ ܢܬܬܱܠܱܡ

𝄇 ܪܒܓܱܬܽ ܕ-ܫ’ܴܡ ܡܟܕܠܗ ܢܢ ܕܪܱܡܽ
ܒܱܡܓܱܠܝܽܬ ܗܕܪܽ ܢܬܕܱܡܝܽܢ ܠܫܡܱܝܽ 𝄆
ܬܪܽ ܕܢ ܙ-ܗܺ ܒܫܡܫܗ ܢܱܗܪܬܽ
ܫܡܱܝܽ ܗܽܒܗܱܝܟ ܱܘ ܱܟܡ ܕܫܡܱܝܽ!

2
ܪܽܗܽܦܽܬ ܤܱܟܗ ܘܱܪܦܽܗܽ ܕܠܒܽ
ܓܷܠܺ ܢܫܽ ܕܠܱܡܕ ܟܢܫܝܽ ܕܱܬܪܱܬܽ
ܠܝܬ ܒܗ ܟܷܝ ܡܷܢ ܟܽܠ ܓܱܝܢܢ ܱܘ ܟܽܡܬܽ
ܘܠܬ ܒܗ ܱܪܱܡܷܢ ܕܡܽ ܕܱܽܟܽܠ ܣܱܗܕܢ ܕܝܬܽ?

𝄇 ܢܱܦܫܽܬܽ ܪܽܡܽܬܽ ܱܓܒܪܽ ܢܱܣܺܗܽ
ܘܪܗܽ ܕܱܓܠܱܬܽ ܪܩܒܱܘ ܱܬܺܕܽ 𝄆
ܕܬ ܡܺܢܱܢ ܱܠ-ܘܱܠܺܕ ܱܬܒ ܱܬ ܱܪ-ܪܱܫܺܕ
ܠܽܡܽ ܟܷܝ ܠܽ ܢܫܬܱܠܱܬ ܘܱܠܡܽ ܠܽ ܢܱܩܷܝܡ?

English translations[change | change source]

Literal translation[source?] Artistic translation by Muhaned Elhindi[source?]

I
Guardians of the homeland, upon you be peace,
[our] proud spirits refuse to be humiliated.
The den of Arabism is a sacred sanctuary,
and the throne of the suns is a preserve that will not be subjugated.

𝄆 The quarters of Levant are towers in height,
which are in dialogue with the zenith of the skies. 𝄇
A land resplendent with brilliant suns,
becoming another sky or almost a sky.

II
The flutter of hopes and the beat of the heart,
are on a flag that united the entire country.
Is there not blackness from every eye,
and ink from every martyr's blood?

𝄆 [Our] spirits are defiant and [our] history is glorious,
and our martyrs' souls are formidable guardians. 𝄇
From us is al-Walīd, and from us is al-Rashīd.
So why then shall we not lead, why then shall we not rise?

I
Guardians of homeland, upon you be peace,
our ever-proud souls refuse to be seized.
The den of Arabism is our sacred home,
and the throne of our suns will never go down.

𝄆 The mountains of Syria are towers in height,
which talk with the zenith of the highest skies. 𝄇
A land that is splendid with brilliant sun,
turning to a sky or almost a sky.

II
The flutter of our hopes and the beats of our hearts,
depicted on the flag that united our land.
Did we not derive the black from every man's eye,
and from ink of martyrs' blood wrote to the tall sky?

𝄆 Spirits defiant and past so glorious,
and the martyrs' souls are our guardians. 𝄇
From us, a nation of souls and bravery,
Thy glory comes from us, my homeland!

References[change | change source]

  1. "موقع وزارة الخارجية والمغتربين- الجمهورية العربية السورية". Syrian Arab Republic - Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. Retrieved 2022-03-19.

Other websites[change | change source]