Jump to content

La Renaissance

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
La Renaissance
E Zingo
English: The Renaissance

National anthem of Central African Republic
LyricsBarthélémy Boganda
MusicHerbert Pepper
Adopted1960

"La Renaissance" (Sango: E Zingo; "The Renaissance") is the national anthem of the Central African Republic. The lyrics were written by Barthélémy Boganda and melody was composed by Herbert Pepper. Anthem was adopted in 1960.[1]

Lyrics[change | change source]

French lyrics[2][3] Sango lyrics Sango IPA transcription English translation[4][5]

Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous !
Reprends ton droit au respect, à la vie !
Longtemps soumis, longtemps brimé par tous,
Mais de ce jour brisant la tyrannie.
Dans le travail, l'ordre et la dignité,
Tu reconquiers ton droit, ton unité,
Et pour franchir cette étape nouvelle,
De nos ancêtres la voix nous appelle.

Refrain:
Au travail dans l'ordre et la dignité,
Dans le respect du droit dans l'unité,
Brisant la misère et la tyrannie,
Brandissant l'étendard de la Patrie.

Bêafrîka, mbeso tî âBantu
Kîri mo gbû gîgî tî mo-mvenî
Mo bâa pâsi na gbe tî âzo kûê
Me fadësô, mo ke na kürü gô
Mo sö benda, mo bûngbi kûê ôko
Na kusâra ngâ na nëngö-terê
Tî tö ndâ tî finî dutï tî ë sô
E mä gbegô tî_âkötarä tî ë

Refrain:
E gbû kua nzönî na nëngö-terê
E kpë ndiä nzönî na mängö-terê
E kinda wasïöbê, ë tomba pâsi
E yâa bandêra tî ködrö tî ë!

[bʷé.à.frí.kà ᵐbʷɛ̀.sò tʲí á.bʷã̀.tù]
[kʲí.rì mò ɡ͡bʷú gʲí.gʲí tʲí mò‿ᶬvɛ̀.nʲí]
[mò bʷá.à pʷá.sì nà ɡ͡bʷè tʲí á.zò kúé]
[mè fà.dē.só mò kʲɛ̀ nà kū.rū gɔ́]
[mò sō bʷɛ̀̃.da mò bʷù̃.ɡ͡bì kúé̯ ɔ́.kɔ̀]
[nà kù.sá.rà‿ᵑɡá nà nɛ̄̃.gō tɛ̀.rɛ̄]
[tʲí tō‿ⁿdá tʲí fʲì.nʲí dù.tʲī tʲí ē só]
[è mā ɡ͡bʷɛ̀.gɔ́ tʲí‿á.kō.tà.rā tʲí ē]

 
[è ɡ͡bʷú kùà̯‿ⁿzō.nʲí nà nɛ̄̃.gɔ̄ tɛ̀.rɛ̄]
[è k͡pʷē‿ⁿdʲì.ā‿ⁿzō.nʲí nà mā̃.gɔ̄ tɛ̀.rɛ̄]
[è kʲí̃.dà wà.sʲī.ō.bʷé ē tõ.bʷà pá.sì]
[è jáà̯ bʷã.dɛ́.rà tʲí kɔ̄d.rɔ̄ tʲí ē]

Oh! Central Africa, cradle of the Bantu!
Take up again your right to respect, to life!
Long subjugated, long scorned by all,
But, from today, breaking tyranny's hold.
Through work, order and dignity
You reconquer your rights, your unity,
And to take this new step
The voice of our ancestors call us.

Chorus:
To work! In order and dignity,
In the respect for rights and in unity,
Breaking poverty and tyranny,
Holding high the standard of the Fatherland.

References[change | change source]

  1. "National flag of Central African Republic. History of the Central African Republic flag. National Anthem of [enTitle] | - CountryReports". www.countryreports.org. Retrieved 2023-05-11.
  2. Ambassade (U.S.), Central African Republic (1959). République Centroafricaine, Unité, Dignité, Travail.
  3. Goumba, Abel (2007). Les mémoires & les réflexions politiques du résistant anti-colonial, démocrate et militant panafricaniste, Abel Goumba: De la loi-cadre à la mort de Barthélemy Boganda (in French). Ccinia communication. p. 175. ISBN 978-2-915568-07-3.
  4. Doeden, Matt (2009-01-01). Central African Republic in Pictures. Twenty-First Century Books. p. 69. ISBN 978-1-57505-952-5.
  5. "Afro Asian Cultural Museum". afroasian.symbiosis.ac.in. Retrieved 2022-01-09.