Lakona of Oahu

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Lakona, Chief of Oʻahu
Spouse(s)Alaʻikauakoko
ChildrenKapaealakona
Parent(s)Nawele of Oʻahu
Kalanimoeikawaikai

Lakona was High Chief of Oahu, a Hawaiian island.

Life[change | change source]

Lakona was born on Oʻahu around 1340. He was the son of High Chief Nawele[1] and his wife, Kalanimoeikawaikai.[2][3] Because of his father, Lakona is also known as Lakona-a-Nawele, which means "Lakona, son of Nawele". After the death of his father, Lakona became the ruler of his island. He ruled together with his female cousin, Maelo.

The wife of Lakona was called Alaʻikauakoko,[4] who is also known as Kanakoko. They had a son, Kapaealakona, who succeeded Lakona after Lakona's death.[5]

References[change | change source]

  1. Elepuukahonua (Olepuukahonua) (Ruling Chief of Oahu)
  2. Kamakau, Samuel M., Ruling Chiefs of Hawaii (Revised Edition). Appendix Genealogies (Kamehameha Schools Press, Honolulu, Hawaii, 1961).
  3. This woman is also known as Kalanamowaiku or as Kalanimoeikawaikaʻa.
  4. Kapaealakona (Kapea-a-Lakona)
  5. Unauna, J.K., Ka Nupepa Kuokoa (Newspaper). 1874. "Ka Moolel Kuauhua o na Kupuna O Ke'lii Ekamaekamaeauaia a me Mauli Pokii". The Genealogical History of the Ancestors of the Chief Ekamaekamaeauaia and His Younger Relatives.