Mer Hayrenik

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Մեր Հայրենիք
English: Our Fatherland

National anthem of  Armenia
LyricsMikael Nalbandian, 1861
MusicBarsegh Kanachyan
Adopted1918
1991
Audio sample
Instrumental rendition

"Our Fatherland" (Armenian: Մեր Հայրենիք, say: mair hy-ren-IK) is the national anthem of Armenia. The words of the song were written by by Mikael Nalbandian in 1861, and the melody for his words were composed by Barsegh Kanachyan.[1] It is based on a poem called "The Song of an Italian Girl".

History[change | change source]

The national anthem of Armenia is based on certain parts of the poem "The Song of an Italian Girl". It was first adopted in 1918 as the anthem of the First Republic of Armenia. But when the Soviets invaded their territory and gained control over the country in 1922, the Soviets banned this song and suppressed Armenian nationalism. Instead, the Armenians were forced to have the Anthem of the Armenian Soviet Socialist Republic as a part of their identity, in praise of the Soviet Union. Decades later, late into 1991, the USSR broke up. This anthem was successfully restored, with minor changes to the lyrics.[1][2]

Lyrics[change | change source]

Current official[change | change source]

Words of the song in Armenian Spelling of these words in the Latin alphabet Pronunciation of these words using the IPA Words of the song in English

Մեր Հայրենիք՝ ազատ անկախ՝
Որ ապրել է դարեդար
𝄆 Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ՝ անկախ Հայաստան։ 𝄇

Ահա եղբայր քեզ մի դըրոշ՝
Որ իմ ձեռքով գործեցի
𝄆 Գիշերները ես քուն չեղա(յ)՝
Արտասուքով լըվացի։ 𝄇

Նայիր նըրան՝ երեք գոյնով՝
Նըուիրական մեր նըշան
𝄆 Թող փողփողի թըշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։ 𝄇

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի՝
𝄆 Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կըզոհվի։ 𝄇[1][3][4]

Mer Hayreníkh, azát ankáx,
Vor aprél e daredár
𝄆 Yur vordíkhe ard kanchúm en
Azát, ankáx Hayastán. 𝄇

Aha yeghbáyr khez mi drosh,
Vor im dzerrkhóv gortzetsí
𝄆 Gishernére yes khun cheghá(y),
Artasukhóv lvatsí. 𝄇

Nayír nran yerékh guynóv,
Nvirakán mer nshan
𝄆 Thogh phoghphoghí thshnamú dem
Thogh misht pantzá Hayastán. 𝄇

Amenáyn tegh máhe mi e
Mard mi angám pit merrní,
𝄆 Bayts yeraní, vor yur azgí
Azatuthyán kzohví. 𝄇

[mɛɹ hɑj.ɾɛ.ˈnikʰ ǀ ɑ.ˈzɑt ɑŋ.ˈkɑχ ǀ]
[voɹ ɑ.ˈpɾɛl ɛ dɑ.ɾɛ.ˈdɑɹ ‖]
𝄆 [juɹ voɾ.ˈdi.kʰə ɑɾd kɑn.ˈt͡ʃʰum ɛn ǀ]
[ɑ.ˈzɑt ǀ ɑŋ.ˈkɑχ hɑ.jɑs.ˈtɑn ‖] 𝄇

[ɑ.ˈhɑ jɛʁ.ˈbɑjɹ kʰɛz mi də.ˈɾoʃ ǀ]
[voɹ im d͡zɛr.ˈkʰov goɾ.t͡sˀɛ.ˈt͡sʰi ‖]
𝄆 [gi.ʃɛɾ.ˈnɛ.ɾə jɛs kʰun t͡ʃʰɛ.ˈʁɑ(j) ǀ]
[ɑɾ.tɑ.su.ˈkʰov lə.vɑ.ˈt͡sʰi ‖] 𝄇

[nɑ.ˈjiɹ nə.ˈɾɑn ǀ jɛ.ˈɾɛkʰ guj.ˈnov ǀ]
[nə.vi.ɾɑ.ˈkɑm mɛɹ nə.ˈʃɑn ‖]
𝄆 [tʰoʁ pʰoʁ.pʰo.ˈʁi tʰəʃ.nɑ.ˈmu dɛm ǀ]
[tʰoʁ miʃt pɑn.ˈt͡sˀɑ hɑ.jɑ.ˈstɑn ‖] 𝄇

[ɑ.mɛ.ˈnɑjn tɛʁ ǀ ˈmɑ.hə mi ɛ ǀ]
[mɑɾd mi ɑŋ.ˈgɑm pit mɛr.ˈni ‖]
𝄆 [bɑjt͡sʰ jɛ.ɾɑ.ˈni voɹ juɹ ɑz.ˈgi ǀ]
[ɑ.zɑ.tutʰ.ˈjɑn kə.zoɦ.ˈvi ‖] 𝄇

Our homeland, liberated,
Sacred is this olden land.
Her sons and daughters have now called
For a free Armenia.

Here, a flag for thee, my comrade,
That I have sewn by my hand.
Over the nights that never fade,
Bathed in my tears now so grand.

O, look at it, tricoloured,
For us 'tis a symbol prized.
The foe shall perish by its grace,
Armenia shall progress!

This world filled with war and death.
Only once a mortal dieth
Blessed is the one who sacrificeth
For the freedom of his land.[5]

Original version[change | change source]

The original lyrics of the Armenian national anthem is based on the first, third, fourth, and sixth stanzas of "The Song of an Italian Girl". They are quite similar to the current lyrics.

Words of the song in Armenian Spelling of these words in the Latin alphabet Translation of these words in English

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Հանել իւր վրէժ, քէն ու ոխ:

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
Թո՛ղ կործանուի Աւստրիան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:[6]

Mer Hayreníkh, thshuárr, antér,
Mer thshnamúts votnakóx,
Iur vordíkhe ard kanchúm e
Hanél iur vrezh, khen u vox.

Aha, yeghbáyr, khez mi drosh,
Vor im dzerrkhóv gortzetsí,
Gishernére yes khun chegháy,
Artasukhóv luatsí.

Nayír norán, yerékh goynóv,
Nuirakán mer nshan,
Thogh phoghphoghí thshnamú dem,
Thogh kortzanuí Austrián:

Amenáyn tegh máhe mi e,
Mard mi angám pit merrní.
Bayts yeraní, vor iur azgí
Azatutheán kzohuí.

Our homeland, sad and abandoned,
Downtrodden by our foes.
But her sons are now calling,
Ready for revenge, spite and grudge.

Behold, brother, a flag for you,
That I've sewn with my own hands,
During the sleepness nights,
Bathed in my own tears.

Look at it, tricolored,
Our symbol cherished,
Let it shine against the foe,
May Austria be destroyed.

Death is the same everywhere,
Man who dies but even once.
Blessed is the one who dies
For the freedom of his land.

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 1.2 ՀայաստանիՀանրապետության պետական խորհրդանիշերը. mfa.am.
  2. Alexandre Siranossian, «Mer Hairénik, cet inconnu», Nouvelles d'Arménie Magazine, N. 143, Paris, France.
  3. Խօսք Օրհներգի մասին. Զաւէն Խանճեան Archived 2022-08-01 at the Wayback Machine ԱՀԱԸ Հայաստան]
  4. https://iravaban.net/34285.html
  5. Our Fatherland (6 September 2021). Hosted by LyricsTranslate.
  6. Mikhail Misropovich Miansarov (1868). "Kʻnar haykakan".