Mer Hayrenik

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
English: Our Fatherland
Mer Hayrenik
Flag of Armenia in Yerevan.JPG
National anthem ofArmenia
LyricsMikael Nalbandian, 1861
MusicBarsegh Kanachyan
Adopted1918 (re-adopted in 1991)
Music sample

Mer Hajrenikh (Armenian pronunciation: [Մեր Հայրենիք], Armenian pronunciation: [mɛɾ hɑjɾɛˈnikʰ] mair hahy-reh-NEEK; "Our Fatherland") is the national anthem of Armenia, composed by Barsegh Kanachyan and written by Mikael Nalbandian in 1861. It was first adopted in 1918 as the anthem of the First Republic of Armenia, but when the country became part of the Soviet Union, this song became banned and was instead replaced by the Armenian SSR anthem. In 1991, after the collapse of the Soviet Union, Mer Hajrenikh was successfully restored with minor changes to the lyrics.[1][2]

Lyrics[change | change source]

Current lyrics[change | change source]

Armenian original
Armeno-Roman alphabet
IPA transcription

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կզոհվի։[1][3]

Mer Hajrenikh, azat ankax,
Vor aprel e daredar
𝄆 Jur vordikhæ ard kančhum en
Azat, ankax Hajastan. 𝄇

Aha jeqbajr khez mi droš,
Vor im dzeřkhov gorcechi
𝄆 Gišerneræ jes khun čheqaj,
Artasukhov lævachi. 𝄇

Najir næran jerekh gujnov,
Nævirakan mer næšan
𝄆 Thoq phoqphoqi thæšnamu dem
Thoq mišt panca Hajastan. 𝄇

Amenajn teq mahæ mi e
Mard mi angam pit meřni,
𝄆 Bajch jerani, vor jur azgi
Azatuthjan kæzohvi. 𝄇

[mɛɹ hɑjɾɛnikʰ ǀ ɑzɑt ɑnkɑχ ǀ]
[voɹ ɑpɾɛl ɛ dɑɾɛdɑɹ]
[juɹ voɾdikʰə ɑɾd kɑnt͡ʃʰum ɛn]
[ɑzɑt ǀ ɑnkɑχ hɑjɑstɑn ‖]

[ɑhɑ jɛʁbɑjɹ kʰɛz mi dəɾoʃ ǀ]
[voɹ im d͡zɛrkʰov goɾt͡sˀɛt͡sʰi]
[giʃɛɾnɛɾə jɛs kʰun t͡ʃʰɛʁɑj ǀ]
[ɑɾtɑsukʰov ləvɑt͡sʰi ‖]

[nɑjiɹ nəɾɑn jɛɾɛkʰ gujnov ǀ]
[nəviɾɑkɑn mɛɹ nəʃɑn]
[tʰoʁ pʰoʁpʰoʁi tʰəʃnɑmu dɛm]
[tʰoʁ miʃt pɑnt͡sˀɑ hɑjɑstɑn ‖]

[ɑmɛnɑjn tɛʁ mɑhə mi ɛ]
[mɑɾd mi ɑngɑm pit mɛrni ǀ]
[bɑjt͡sʰ jɛɾɑni ǀ voɹ juɹ ɑzgi]
[ɑzɑtutʰjɑn kəzohvi ‖]

Poetic English translation[change | change source]

Our Fatherland, free, independent,
That has fo' centuries liv'd,
Now summoneth its descendents
To free, independent Armenia.
Here a flag for thee, my br'er,
That I have sewn by my hand
O'er the nights which felt fore'er,
Bath'd in my tears now so grand.
O, look at it, tricolour'd,
Fo' us 'tis a symbol priz'd.
Letteth it shine forth 'gainst thy foe.
Mayeth Armenia with grace glow.
Death is no different anywhere
He who dieth but even once,
Bless'd is he who sacrificeth
Fo' the freedom o' his land.

Original lyrics[change | change source]

This is the original version of Mer Hayrenik, based on the first, third, fourth, and sixth stanzas of the poem The Song of an Italian Girl.

Poem text in Armenian Armeno-Roman alphabet English translation

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Հանել իւր վրէժ, քէն ու ոխ:

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
Թո՛ղ կործանուի Աւստրիան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:[4]

Mer Hajrenikh, thæšuař, anter,
Mer thæšnamuch votnakox,
Iwr vordikhæ ard kančhum e
Hanel iwr vrež, khen u vox.

Aha, jeqbajr, khez mi droš,
Vor im dzeřkhov gorcechi,
Gišerneræ jes khun čheqaj,
Artasukhov luachi.

Najir noran, jerekh gojnov,
Nuirakan mer næšan,
Thoq phoqphoqi thæšnamu dem,
Thoq korcanui Awstrian:

Amenajn teq mahæ mi e,
Mard mi angam pit meřni.
Bajch jerani, vor iwr azgi
Azatuthean kæ zohui.

Our Fatherland, miserable, abandon'd,
Downtrodden by our enemies,
Now summoneth its descendents
Ready fo' revenge, spite, grudge.

Here a flag for thee, my br'er,
That I have sewn by my hand
O'er the nights which felt fore'er,
Bath'd in my tears now so grand.

O, look at it, tricolour'd,
Fo' us 'tis a symbol priz'd.
Letteth it shine forth 'gainst thy foe:
Mayeth Austria be destroy'd.

Death is no different anywhere
He who dieth but even once,
Bless'd is he who sacrificeth
Fo' the freedom o' his land.

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 https://www.mfa.am/hy/state-symbols/ Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերը: mfa.am.
  2. Alexandre Siranossian, «Mer Hairénik, cet inconnu», Nouvelles d'Arménie Magazine, N. 143, Paris, France.
  3. https://iravaban.net/34285.html

  4. Mikhail Misropovich Miansarov (1868). "Kʻnar haykakan".
    {{cite web}}: line feed character in |author= at position 28 (help)