Mu isamaa, mu õnn ja rõõm

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
English: My Native Land, My Joy and Delight

National anthem of Estonia
LyricsJohann Voldemar Jannsen
MusicFredrik Pacius
Adopted1920
Audio sample
U.S. Navy Band rendition

"My Native Land, My Joy and Delight" is the national anthem of Estonia. It became the country's national anthem in 1920.[1] This song has been around since the 19th century. The words of the song were written in 1869 by an Estonian poet named Johann Voldemar Jannsen, and the melody of the song was composed in 1848 by a German-born musician named Friedrich Pacius. This song's tune is the same one used in the national anthem of Finland.[1][2][3]

Lyrics[change | change source]

Words of the song in Estonian Pronunciation of these words using the IPA Words of the song in English

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa![1][2][3]

[mu ˈi.sɑ̝.mɑ̝ː mu ɤnʲ jɑ̽ rɤːm ǀ]
[kui̯ ˈkɑ̝u̯.nis ˈo.let̬ sɑ̝ ǁ]
[ei̯ ˈlei̯.ɑ̽ ˈmi.nɑ̝ ˈiː.ɑ̽l teɑ̝̯l]
[se̞ː ˈsuː.re̞ ˈlɑ̽i̯.ɑ̽ ˈil.mɑ̝ peɑ̝̯l ǀ]
[mis mul niː ˈɑ̝r.mɑ̝s ˈo.leks kɑ̝ ǀ]
[kui̯ sɑ̝ː mu ˈi.sɑ̝.mɑ̝ː ǁ]

[sɑ̝ ˈo.let̬ mint̬ ju̟ ˈsÿn.ni.tɑ̝nt̬]
[jɑ̽ ˈÿ.les ˈkɑ̝s.ʋɑ̝.tɑ̝nt̬ ǁ]
[sint̬ ˈtæ̈.nɑ̝n ˈmi.nɑ̝ ˈɑ̝.lɑ̝.ti]
[jɑ̽ jæ̈ːn sulʲ ˈtru̟ː.iks ˈsur.mɑ̝.ni ǀ]
[mul ˈkɤi̯.k̬e̞ ˈɑ̝rm.sɑ̝m ˈo.let̬ sɑ̝ ǀ]
[mu ˈkɑ̝l.lis ˈi.sɑ̝.mɑ̝ː ǁ]

[su ˈÿ.le̞ ˈju̟.mɑ̝l ˈʋɑ̝l.ʋɑ̝.ku]
[mu ˈɑ̝r.mɑ̝s ˈi.sɑ̝.mɑ̝ː ǁ]
[tɑ̝ ˈol.k̬u ˈsi.nu ˈkɑ̽i̯t.se.jɑ̽]
[jɑ̽ ˈʋɤt.ku ˈrox.kest ˈɤn.nis.tɑ̝ ǀ]
[mis ˈiː.ɑ̽l ˈet.te̞ ˈʋɤ.tɑ̝t̬ sɑ̝ ǀ]
[mu ˈkɑ̝l.lis ˈi.sɑ̝.mɑ̝ː ǁ]

My native land, my joy – delight,
How fair thou art – how bright!
For nowhere in the world around
Can ever such a place be found
So well belov'd, from sense profound,
My native country dear!

My tiny crib stood on thy soil,
Whose blessings eased my toil.
May my last breath be thanks to thee,
For true to death I'll ever be,
O worthy, most belov'd and fine,
Thou, dearest country mine!

May God in Heaven thee defend,
My own beloved land!
May He be guard, may He be shield,
For ever bless and guardian wield
Protection for all deeds of thine,
My own, my dearest land![4]

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 1.2 Riiklikud sümbolid (2009-04-13).
  2. 2.0 2.1 Estonia – NationalAnthems.me
  3. 3.0 3.1 The President of the Republic of Estonia: National Symbols (2006-01-14).
  4. National anthem of the Republic of Estonia. Translated by Jenny Wahl. Republic of Estonia.