Nationalities of China

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

There are many people in China, more than in any other country. They all have many different cultures, histories and beliefs. The Chinese government officially says there are 56 nationalities. They are called or 民族 mínzú in China. Of these, almost all of them (about 90%) are Han people (汉族 : Hàn Zú). The rest of these nationalities (called "ethnic minorities"), from biggest to smallest in population, are:

 • Zhuang (壮族 : Zhuàng Tû
 • Manchu (满族 : Mǎn Zú)
 • Hui (回族 : Huí Zú)
 • Miao (苗族 : Miáo Zú) (Hmong)
 • Uyghur (维吾尔族 : Wéiwúěr Zú)
 • Yi (彝族 : Yí Zú)
 • Tujia (土家族 : Tǔjiā Zú)
 • Mongol (蒙古族 : Měnggǔ Zú)
 • Tibetan (藏族 : Zàng Zú)
 • Buyei (布依族 : Bùyī Zú)
 • Dong (侗族 : Dòng Zú)
 • Yao (瑶族 : Yáo Zú)
 • Korean (朝鲜族 : Cháoxiǎn Zú)
 • Bai (白族 : Bái Zú)
 • Hani (哈尼族 : Hāní Zú)
 • Li (黎族 : Lí Zú), also called Hlai in the ethnic group's language.
 • Kazak (哈萨克族 : Hāsàkè Zú)
 • Dai (傣族 : Dǎi Zú, also called Dai Lue, one of the Tai ethnic groups)
 • She (畲族 : Shē Zú)
 • Lisu (傈僳族 : Lìsù Zú)
 • Gelao (仡佬族 : Gēlǎo Zú)
 • Lahu (拉祜族 : Lāhù Zú)
 • Dongxiang (东乡族 : Dōngxiāng Zú)
 • Va (佤族 : Wǎ Zú) (Va)
 • Sui (水族 : Shuǐ Zú)
 • Naxi (纳西族 : Nàxī Zú) (includes the Mosuo (摩梭 : Mósuō))
 • Qiang (羌族 : Qiāng Zú)
 • Tu (土族 : Tǔ Zú)
 • Xibe (锡伯族 : Xíbó Zú)
 • Mulao (仫佬族 : Mùlǎo Zú)
 • Kirgiz (柯尔克孜族 : Kēěrkèzī Zú)
 • Daur (达斡尔族 : Dáwòěr Zú)
 • Jingpo (景颇族 : Jǐngpō Zú)
 • Salar (撒拉族 : Sǎlá Zú)
 • Blang (布朗族 : Bùlǎng Zú)
 • Maonan (毛南族 : Màonán Zú)
 • Tajik (塔吉克族 : Tǎjíkè Zú)
 • Pumi (普米族 : Pǔmǐ Zú)
 • Achang (阿昌族 : Āchāng Zú)
 • Nu (怒族 : Nù Zú)
 • Ewenki (鄂温克族 : Èwēnkè Zú)
 • Gin (京族 : Jīng Zú), meaning Vietnamese or Kinh people.
 • Jino (基诺族 : Jīnuò Zú)
 • De'ang (德昂族 : Déáng Zú)
 • Uzbek (乌孜别克族 : Wūzībiékè Zú)
 • Russians (俄罗斯族 : Éluōsī Zú)
 • Yugur (裕固族 : Yùgù Zú)
 • Bonan (保安族 : Bǎoān Zú)
 • Monba (门巴族 : Ménbā Zú)
 • Oroqen (鄂伦春族 : Èlúnchūn Zú)
 • Derung (独龙族 : Dúlóng Zú)
 • Tatar (塔塔尔族 : Tǎtǎěr Zú)
 • Hezhen (赫哲族 : Hèzhé Zú)
 • Lhoba (珞巴族 : Luòbā Zú)
 • Gaoshan (高山族 : Gāoshān Zú), meaning Taiwanese aborigines