Jump to content

Qaumii salaam

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Qaumii Salaam" (also transliterated as "Gaumee Salaam"; Dhivehi: ޤައުމީ ސަލާމް, Dhivehi pronunciation: [qau̯miː salaːm]; "National Salute") is the national anthem of the Maldives.

Lyrics[change | change source]

Generally only the first two verses and their choruses are sung.

Dhivehi original and English translation[change | change source]

Dhivehi (Thaana) original IPA transcription English translation

: ކޯރަސް
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް


1
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

2
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

3
ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

4
ދިވެހީންގެ އެންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

5
މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

6
ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

7
ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް


ކޯރަސް

Chorus:
[qau̯.miː mi e.ku.ʋe.ɾi.kaŋ ma.t̪iː t̪i.be.geŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]
[qau̯.miː ba.huŋ gi.na he.jo d̪u.ʕaː ku.ɾa.muŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]


1
[qau̯.miː n̪i.ʂaː.naʔ ħuɾ.ma.t̪aː e.ku boː.la.ᵐbaː t̪i.be.geŋ]
[au̯.d̪aː n̪a.kaŋ li.bi.geŋ e.ʋaː d̪i.d̪a.(j)aʔ ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

2
[n̪as.ɾaː n̪a.siː.baː kaː.mi.jaː.bu ge ɾam.za.kaʔ hi.me.n̪eː]
[fes.saː(i̯) ɾa.taː.i hu.daː e.kiː fe.n̪u.muŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

3
[fax.ɾaː ʃa.ɾaf gau̯.maʔ e.hoː.d̪ai d̪eʋ.ʋi ba.t̪a.lun̪.n̪aʔ]
[zik.ɾaː.ge ma.t̪i.ʋe.ɾi ɭen̪.t̪a.kuŋ a.d̪u.ga(i̯) ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

4
[d̪i.ʋe.hiːŋ.ge um.men ku.ɾi a.ɾa.i sil.maː sa.laː.ma.t̪u.gaː]
[d̪i.ʋe.hiːŋ.ge n̪aŋ mo.ɭu ʋuŋ a.d̪a(i̯) t̪i.be.geŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

5
[mi.n̪i.ʋaŋ.ka.maː ma.d̪a.nij.ja.t̪aː li.bi.geŋ mi ʕaː.la.mu.gaː]
[d̪i.n̪i.geŋ hi.t̪aː.ma.t̪a.kuŋ t̪i.buŋ e.d̪i.geŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

6
[d̪iː.naː(.)i ʋe.ɾin̪.n̪ah he.jo hi.t̪uŋ hu.ɾu.ma(i̯) a.d̪aː ku.ɾa.muŋ]
[siː.d̪aː ʋa.faː.t̪e.ɾi.kaŋ ma.t̪iː t̪i.be.geŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

7
[d̪au̯.la.t̪u.ge a.bu.ɾaː ʕiz.za.t̪aː ma.t̪i.ʋe.ɾi ʋe.geŋ a.ba.d̪ah]
[au̯.d̪aː.na ʋuŋ e.d̪i he.jo d̪u.ʕaː ku.ɾa.muŋ ku.ɾiː.me sa.laːm]


Chorus

Chorus:
We salute you, o Motherland, in unity
With an abundance with well-wishes in our very own tongue

I
Bowing our heads to your crescent moon and star
With our bright colours streaming in the air, we hail our buoyant flag.

Chorus

II
Victory and good fortune be its alone
We salute the mighty red, white and green;

Chorus

III
To those heroes who sought out honour and pride for the nation
We give salute today in auspicious verses of remembrance.

Chorus

IV
May there be fame and good wealth for Maldivian land
And Maldivians' name become grand

Chorus

V
We wish for their freedom and progress in this world
And for their freedom from sorrows, and thus we salute.

Chorus

VI
With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders,
We salute you in uprightness and truth.

Chorus

VII
May the State ever have auspicious honour and respect.
With good wishes for your continuing might, we salute you.

Chorus

Transliterations[change | change source]

Nasiri Romanization IAST/SAMT Romanization

Koaras
Qaumii mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam.
Qaumii bahun gina heyo dhuʽaa kuramun kureeme salaam.


I
Qaumii nishaanah hurumathaa eku boala'nbai thibegen,
Audhaa nakan libigen evaa dhidha ah kureeme salaam.


Koaras

II
Nasraa naseebaa kaamiyaabu ge ramzakah himeney,
Fessaai rathaai hudhaa ekee fenumun kureeme salaam.


Koaras

III
Fakhraa sharaf gaumah ehoadhai dhevvi bathalunnah,
Zikraage mathiveri lhenthakun adhugai kureeme salaam.


Koaras

IV
Dhiveheenge emmen kuri arai silmaa salaamathugaa,
Dhiveheenge nan molhu vun adhai thibegen kureeme salaam.


Koaras

V
Minivankamaa madhaniyyathaa libigen mi ʽaalamugaa,
Dhinigen hithaamathakun thibun edhigen kureeme salaam.


Koaras

VI
Dheenaai verinnah heyo hithun hurumay adhaa kuramun,
Seedhaa vafaatherikan mathee thibegen kureeme salaam.


Koaras

VII
Dhaulathuge aburaa ʽizzathaa mathiveri vegen abadhah,
Audhaana vun edhi heyo dhuʽaa kuramun kureeme salaam.


Koaras

Chorus:
Qaumī mi ekuverikaṅ matī tibegeṅ kurīme salām.
Qaumī bahuṅ gina heyo du‘ā kuramuṅ kurīme salām.


I
Qaumī nishāhaṣ' ḥurumatā eku bōlam̆bā tibegeṅ,
Audānakaṣ' libigeṅ evā dida'aṣ' kurīme salām.


Chorus

II
Nasrā nasībā kāmiyābuge ramzakaṣ' himenē,
Fessāi ratāi ehudā ekī fenumuṅ kurīme salām.


Chorus

III
Faxrā śaraf gaumaṣ' ehōdai devvi baţalunnaṣ',
Zikrāge mativeri ḷeṅtakuṅ adugai kurīme salām.


Chorus

IV
Divehīṅge emmen kuri arai silmā salāmatugā,
Divehīṅge naṅ moḷuvuṅ adai tibegeṅ kurīme salām.


Chorus

V
Minivaṅkamā madaniyyatā libigeṅ mi ‘ālamugā,
Dinigeṅ hitāmatakuṅ tibuṅ edigeṅ kurīme salām.


Chorus

VI
Dīnāi verinnaṣ' heyo hituṅ hurumat' adā kuramuṅ,
Sīdā vafāterikaṅ matī tibegeṅ kurīme salām.


Chorus

VII
Dauletuge aburā ‘izzatā mativeri vegeṅ abadaṣ',
Audānavuṅ edi heyo du‘ā kuramuṅ kurīme salām.


Chorus

References[change | change source]