Stand and Sing of Zambia, Proud and Free

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Stand and Sing of Zambia, Proud and Free is the national anthem of Zambia. The music is taken from the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika, which was written by Enoch Sontonga in 1897. The words for the anthem were written when Zambia became independent.

Lyrics[change | change source]

English lyrics (official) Bemba lyrics Chewa lyrics Tonga lyrics

I
Stand and sing of Zambia, proud and free,
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for the rights,
We've won freedom's fight.
All one, strong and free.

II
Africa is our own motherland,
Fashion'd with and blessed by God's good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, strong and free.

III
One land and one nation is our cry,
Dignity and peace 'neath Zambia's sky,
Like our noble eagle in its flight,
Zambia, praise to thee.
All one, strong and free.

Chorus:
Praise be to God,
Praise be, praise be, praise be,
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand
Under the flag of our land.
Zambia, praise to thee!
All one, strong and free.

I
Lumbanyeni Zambia, no kwanga,
Ne cilumba twange tuumfwane,
Mpalume sha bulwi bwa cine,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

II
Bonse tuli bana ba Africa,
Uwasenaminwa na Lesa,
Nomba bonse twendele pamo,
Twaliilubula.
Twikatane bonse.

III
Fwe lukuta lwa Zambia lonse,
Twikatane tubyo mutende,
Pamo nga lubambe mu mulu,
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.

Chorus:
Lumbanyeni,
Lesa, Lesa, wesu,
Apale calo,
Zambia, Zambia, Zambia.
Fwe bantungwa
Mu luunga lwa calo.
Lumbanyeni Zambia.
Twikatane bonse.

I
Imani timtamande Zambia,
Dziko la cimwemwe ndi umodzi,
Ife tinamenyera ufulu,
Tinapata ufuluwu,
Umodzi ndi mphamvu.

II
Africa ndiye Mayi wathu,
Dzanja la Mbuye lamdalitsa
Tiyeni tonse tigwirizane
Ndife abale m'dziko:
Umodzi ndi mphamvu.

III
Dziko limodzi, mtundu umodzi
Ndi cilakolako cathutu
Ulemu ndi mtendere m'dziko
Monga nkwazi m'mwamba:
Umodzi ndi mphamvu.

Chorus:
Timtamande,
Mlungu, Mlungu wathu,
Adalitse,
Zambia, Zambia, Zambia.
Omasuka pansi
Pa ndembela yathu.
Zambia timtamande.
Umodzi ndi mphamvu.

I
Atumutembaule Zambia,
mbotubelekela antoomwe,
Twakazunda akwaanguluka,
Akulilela,
Toonse Tuswangane.

II
Afrika mbabaama besu,
Cisi cakalelekw' aLeza,
Toonse tobantu tuswaangane,
Mubwanabokwabo,
Toonse Tuswangane.

III
Ciinga comwe ncotulilila,
Mbulemu aluumuno mucisi,
Mbuli Sikwaze Mbwauluka,
Zambia, omubotu,
Toonse Tuswangane.

Chorus:
Atulumbe,
Leza Leza Wesu
Cisi Cesu,
Zambia, Zambia, Zambia,
Andembela,
yuunga mucisi cesu,
Zambia Omubotu,
Toonse Tuswangane.

References[change | change source]