The Civil Servant

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Civil Servant
Russian: Государственный чиновник
Directed byIvan Pyryev
Written byVsevolod Pavlovskiy
Starring
CinematographyAnatoliy Solodkov
CountrySoviet Union
LanguageRussian

The Civil Servant (Russian: Государственный чиновник) is a 1930 Soviet comedy movie directed by Ivan Pyryev.[1][2] It stars Maksim Shtraukh, Lidiya Nenasheva, and Naum Rogozhin.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]