The Elder Son (1976 movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Elder Son
Directed byVitaly Melnikov
Written byVitaly Melnikov
Alexander Vampilov
StarringYevgeny Leonov
Natalia Egorova
Vladimir Izotov
Nikolai Karachentsov
Mikhail Boyarsky
CinematographyYuri Veksler
Edited byZinaida Shejneman
Production
company
Release date
  • May 20, 1976 (1976-May-20)
Running time
140 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

The Elder Son (Russian: Старший сын) is a 1976 Soviet drama movie directed by Vitaly Melnikov[1][2] and stars Yevgeny Leonov, Natalia Egorova, and Vladimir Izotov.

Actors[change | change source]

  • Yevgeny Leonov as head of the family Andrei Grigorievich Sarafanov
  • Natalia Egorova as his daughter Nina
  • Vladimir Izotov as his son Vassenka, known as Vasya
  • Nikolai Karachentsov as student Vladimir Busygin
  • Mikhail Boyarsky as Busygin's friend Simon Sevostyanov, nicknamed Silva
  • Svetlana Kryuchkova as Sarafanov's neighbor Natalia Makarska
  • Nikolai Nikolsky as Nina's fiancé, Mikhail Kudimov
  • Igor Gorbachyov as neighbor in the window

References[change | change source]

Other websites[change | change source]