The Humpbacked Horse (1947 movie)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Humpbacked Horse
Directed byI. Ivanov-Vano
B. Butakov
Screenplay byA. Surkov
A. Volkov
Story byP. Ershov
Based onThe Humpbacked Horse by Pyotr Pavlovich Yershov
Produced byC.B. Wismar
StarringGeorgiy Millyar
Georgy Vitsin
Valentina Sperantova
Anatoly Kubatsky
Leonid Pirogov
Alexander Kachanov
CinematographyN. Voinov
Edited byE. Tertychnaya
Music byV. Oranskiy
Distributed bySoyuzmultfilm
Release dates
January 10, 1947 (USSR)
May 5, 1949 (USA)
Running time
54 minutes
CountrySoviet Russia
LanguageRussian

The Humpbacked Horse (Russian: Конёк-Горбуно́к) is a 1947 Soviet animated movie directed by I. Ivanov-Vano.[1][2]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]