Commander of the Ship

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Commander of the Ship
Directed byVladimir Braun
StarringMikhail Kuznetsov
Anatoliy Verbitskiy
CinematographyV. Filippov
Aleksei Gerasimov
Edited byNadezhda Ratmanskaya
Music byVadim Gomolyaka
Production
company
Release date
  • 1954 (1954)
Running time
104 min
CountrySoviet Union
LanguageRussian

Commander of the Ship (Russian: Командир корабля) is a 1954 Soviet drama movie directed by Vladimir Braun.[1][2] It stars Mikhail Kuznetsov, Anatoly Verbitsky, and Ludmila Sokolova.

Actors[change | change source]

  • Mikhail Kuznetsov - Captain Andrei Vysotin
  • Anatoly Verbitsky - Captain Igor Svetov
  • Ludmila Sokolova - Tatiana Svetova
  • Boris Smirnov - Captain Zolotov
  • Nina Krachkovskaya - Natasha Zolotova

References[change | change source]

Other websites[change | change source]