Der er et yndigt land

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Der er et yndigt land
English: There is a Lovely Land

National anthem of  Denmark
LyricsAdam Oehlenschläger
MusicHans Ernst Krøyer
Adopted1835

"Der er et yndigt land" (say: dair AIR it IN-deet LAN, meaning "There is a Lovely Land") is one of the two national anthem of Denmark. The melody of this song was created by Hans Ernst Krøyer in 1835, and the words of the song were written by Adam Oehlenschläger in 1819.

Denmark has another national anthem called "Kong Christian stod ved højen mast," which is usually used for royal and military purposes.[1][2][3][4]

Lyrics[change | change source]

Words of the song in Danish Pronunciation of these words using the IPA Words of the song in English

Der er et yndigt land,
Det står med brede bøge
𝄆 Nær salten østerstrand. 𝄇
Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark
𝄆 Og det er Frejas sal. 𝄇

Der sad i fordums tid
De harniskklædte kæmper,
𝄆 Udhvilede fra strid. 𝄇
Så drog de frem til fjenders mén,
Nu hvile deres bene
𝄆 Bag højens bautasten. 𝄇

Det land endnu er skønt,
Thi blå sig søen bælter,
𝄆 Og løvet står så grønt. 𝄇
Og ædle kvinder, skønne møer
Og mænd og raske svende
𝄆 Bebo de danskes øer. 𝄇

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
𝄆 Som virker, hvad han kan! 𝄇
Vort gamle Danmark skal bestå,
Så længe bøgen spejler
𝄆 Sin top i bølgen blå.[3][4] 𝄇

[tɛɐ̯ ɛɐ̯ e̝t ˈøn.tit lænˀ]
[te̝ ˈstɒˀ með ˈpʁeː.ðə ˈpøː.jə]
𝄆 [nɛɐ̯ˀ ˈsæl.tən ˈøs.tɐ.ˌstʁɑnˀ] 𝄇
[te̝ ˈpɔk.tɐ sɑj i ˈpɑ.kə tɛˀl]
[te̝ ˈhe̝.ðˀɐ ˈkɑm.lə ˈtæn.mɑk]
𝄆 [ʌ te̝ ɛɐ̯ ˈfʁɑ.jæs sɛˀl] 𝄇

[tɛɐ̯ sæðˀ i ˈfɒː.tɔms tsʰiðˀ]
[ti ˈhɑː.nisk.ˌkʰleˀ.tə ˈkʰem.pɐ]
𝄆 [ˈuð.ˌviˀ.lə.ðə fʁɑ stʁiðˀ] 𝄇
[sʌ tʁoˀ ti fʁæmˀ tsʰe̝l ˈfje.nɐs me̝ˀn]
[nu ˈviː.lə ˈtɛɐ̯.ɐs ˈpe̝ː.nə]
𝄆 [pɛˀj ˈhʌ.jəns ˈpɑw.tæ.ˌste̝ˀn] 𝄇

[te̝ lænˀ e.ˈnu ɛɐ̯ skœnˀt]
[tsʰi plɔˀ sɑj søˀ.jən ˈpel.tɐ]
𝄆 [ʌ(w) ˈløˀ.vəð stɒˀ sʌ kʁɶnˀt] 𝄇
[ʌ(w) ˈɛˀð.lə ˈkve̝.nɐ skœ.nə møˀɐ]
[ʌ(w) menˀ ʌ(w) ˈʁɑs.kə ˈsve.nə]
𝄆 [pe̝.ˈpoˀ ti ˈtæns.kəs øˀɐ] 𝄇

[hilˀ tʁʌt ʌ(w) ˈfeð.ʁɐ.ˌlænˀ]
[hilˀ vɛɐ̯ˀ e̝n ˈtæ.nə.ˌpɒː.wɐ]
𝄆 [sʌm ˈviɐ̯.kɐ væð hæn kʰænˀ] 𝄇
[vɒːt ˈkɑm.lə ˈtæn.mɑk ˈskæl pe̝.ˈstɔˀ]
[sʌ ˈle.ŋə ˈpøː.jən ˈspɑj.lɐ]
𝄆 [sin tsʰʌp i ˈpøl.jən plɔˀ] 𝄇

There is a land we love
with shady beech-trees aspread
𝄆 The briny shores above. 𝄇
Its hills and valleys gently fall,
'Tis the name of ol' Denmark,
𝄆 'Tis good ol' Freya's hall. 𝄇

There in the days of yore
Sat armoured giants rested
𝄆 'Tween their frays of gore 𝄇
Then they went forth the foe to face,
Now found in stone-set barrows,
𝄆 Their final resting place. 𝄇

This land is still as fair,
The sea is blue around it,
𝄆 And peace is cherished there. 𝄇
Strong men and noble women still
Uphold their country's honour
𝄆 With faithfulness and skill. 𝄇

Hail king and fatherland!
Hail citizens of honour,
𝄆 Who do the best they can. 𝄇
Our ancient Denmark shall remain,
As long as beech tops mirror
𝄆 In waves of blue their chain! 𝄇

References[change | change source]

  1. http://denmark.dk/en/quick-facts/national-anthems/ Archived 2014-05-15 at the Wayback Machine Not one but two national anthems. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Retrieved 19 May 2014.
  2. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22926 Udenrigsministeriet, 6 August 2001. Instruks for Udenrigstjenesten. Retsinformation. Retrieved 30 June 2013.
  3. 3.0 3.1 "Nationalanthems.me".
  4. 4.0 4.1 Der er et Yndigt Land af Adam Oehlenschläger, 1819. danmarkshistoriendk.