Djibouti (anthem)

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Djibouti" (Somali: Jabuuti, Afar: Gabuuti, Arabic: جيبوتي, romanized: Jibuti) is the national anthem of Djibouti.

Lyrics[change | change source]

Somali and Afar lyrics[change | change source]

Somali lyrics Somali IPA transcription Afar lyrics Afar IPA transcription

Hinjinne u sara kaca
Calankaan harraad iyo
𝄆 Haydaar u mudateen! 𝄇

Hir cagaarku qariyayiyo
Habkay samadu tahayoo
Xiddig dhi igleh hoorshoo
Caddaan lagu hadheeyaay.

𝄆 Maxaa haybad kugu yaal.
Maxaa haybad kugu yaal. 𝄇

[hin.d͡ʒin.ne u sæ.ræ kæ.ʕɑ]
[ʕæ.læn.kɑːn hær.ræːd i.jɞ]
𝄆 [hɑj.dɑːr u mu.dæ.teːn] 𝄇

[hɪr ʕɑ.gɑːr.ku qɑ.ri(.jæ).ji.jɔ]
[hɑb.kæj sæ.mɑ.du tæ.hæ.jɞː]
[ħɪd.dig ɖi‿ig.lɛh hɞːr.ʃɞː]
[ʕæd.dæːn læ.gu hæ.ɖeː.jɑːj]

𝄆 [mɑ.ħɑː hɑj.bæd ku.gu jæːl]
[mɑ.ħɑː hɑj.bæd ku.gu jæːl] 𝄇

{{lang|aa|italic=no|Soolisnuh inkih solaa
Simbiliiy kah ningicle
𝄆 Bakaarat kah sugunne! 𝄇

Bulci kaak qaran sido
Way gubi kak anxar lusa
Qidi wagri silaalo.

𝄆 Faylay heebati kumuu.
Faylay heebati kumuu. 𝄇

[soː.lis.nuh iŋ.kih so.laː]
[sim.bi.liːj kʌh niŋ.giħ.leʰ]
𝄆 [bʌ.kaː.ɾʌt kʌh su.gun.ne] 𝄇

[bul.ħi kaːk ʕʌ.ɾʌn si.do]
[wʌj gu.bi kʌk ʌn.ɖʌɾ lu.sʌ]
[ħu.tuk.ti ħʌɖ.te ħʌj.du]
[ʕi.di wʌg.ɾi si.laː.lo]

𝄆 [fʌj.lʌj heː.bʌ.ti ku.muː]
[fʌj.lʌj heː.bʌ.ti ku.muː] 𝄇

Translations[change | change source]

Poetic English translation Poetic French translation Poetic Arabic translation

Arise with strength! For we have raised our flag,
The flag which has cost us dear
𝄆 With extremes of thirst and pain. 𝄇

Our flag, whose colours are the everlasting green of the earth,
The blue of the sky, and white, the colour of peace;
And in the centre the red star of blood.

𝄆 Oh flag of ours, what a glorious sight!
Oh flag of ours, what a glorious sight! 𝄇

Lève-toi avec force! Parce que nous avons hissé notre drapeau,
Le drapeau qui nous a coûté cher
𝄆 Avec une soif et une douleur extrêmes. 𝄇

Notre drapeau, dont les couleurs sont le vert éternel de la terre,
Le bleu du ciel et le blanc, la couleur de la paix;
Et dans le centre de l'étoile rouge de sang.

𝄆 Oh notre drapeau, quel spectacle magnifique!
Oh notre drapeau, quel spectacle magnifique! 𝄇

تنشأ مع قوة! لقد أثرنا لعلمنا،
العلم الذي يكلفنا العزيز
𝄇 مع النقيضين من العطش والألم. 𝄆

لدينا علم، التي هي الألوان الخضراء الأبدية من الأرض،
زرقة السماء ، والأبيض، لون السلام؛
وفي وسط النجمة الحمراء من الدم.

𝄇 يا علم لنا، ما له من منظر رائع!
يا علم لنا، ما له من منظر رائع! 𝄆

References[change | change source]