National anthem of Slovenia

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

The national anthem of Slovenia (Slovene: državna himna Slovenije) is based on the poem "Zdravlijca" (Slovene pronunciation: [zdraʋljìːt͡sa]; "A Toast").

Lyrics[change | change source]

Slovene original[1] IPA transcription Literal English translation Official English translation[2]
(Janko Lavrin, 1954)

Žive naj vsi narodi
Ki hrepene dočakat' dan
Da koder sonce hodi
Prepir iz sveta bo pregnan

Da rojak
Prost bo vsak
Ne vrag, le sosed bo mejak!

Da rojak
Prost bo vsak
Ne vrag, le sosed bo
Ne vrag, le sosed bo mejak!

[ʒi.ʋe naj ʍsi nàː.ɾo.di]
[ki xɾɛ.pɛ.ne dɔ.t͡ʃàː.kad‿dáːn]
[dá kòː.dəɾ sóːn.t͡sɛ xo.di]
[pɾɛ.piɾ is sʋe.ta bóː pɾɛg.nàn]

[dá ɾɔ.jàk]
[pɾɔ́zd‿bóː ʍsàk]
[nɛ́ ʋɾàk lɛ́ sɔ̀ː.sɛd‿bóː mɛ.jàːk]

[dá ɾɔ.jàk]
[pɾɔ́zd‿bóː ʍsàk]
[nɛ́ ʋɾàk lɛ́ sɔ̀ː.sɛd‿bóː]
[nɛ́ ʋɾàg‿lɛ́ sɔ̀ː.sɛd‿bóː mɛ.jàːk]

Let all the nations thrive
That yearn to await the day
So where the Sun walks
The quarrel will be banished from the world

So compatriot
Will each be free
Not a devil, just a neighbour will the adjoining-land's dweller be!

So compatriot
Will each be free
Not a devil, just a neighbour will be
Not a devil, just a neighbour will the adjoining-land's dweller be!

God's blessing on all nations
Who long and work for that bright day
When o'er earth's habitations
No war, no strife shall hold its sway

Who long to see
That all men free
No more shall foes, but neighbours be!

Who long to see
That all men free
No more shall foes, but neighbours be!
No more shall foes, but neighbours be!

The first line of the anthem translated into several languages.

Related pages[change | change source]

References[change | change source]

  1. "National anthem of the Republic of Slovenia". Protocol of the Republic of Slovenia. Archived from the original on 7 November 2021. Retrieved 30 December 2021.
  2. 1954 translation Archived 2017-11-07 at the Wayback Machine