National anthem of South Africa

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

National anthem of South Africa is the official national anthem of South Africa. The lyrics include five out of 11 official languages of South Africa - Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans and English.

Lyrics[change | change source]

Language Lyrics English translation[1] IPA transcription
Xhosa Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
God bless Africa
Let its (Africa's) horn be raised,

[ŋkʼɔ.si si.kʼɛ.lɛl i.a.fri.kʼa]
[ma.lu.pʰa.kʼa.n̠ʲi.s(w)‿u.pʰɔ.ndɔ lwa.jɔ]

Zulu Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Listen also to our prayers,
Lord bless us, we are the family of it (Africa).

[ji.zwa i.mi.tʰa.nd̤a.zɔ jɛ.tʰu]
[ŋkʼɔ.si si.kʼɛ.lɛ.la tʰi.na lu.sa.pʰɔ lwa.jɔ]

Sesotho Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
Lord bless our nation,
Stop wars and sufferings,
Save it, save our nation,
The nation of South Africa — South Africa.

[mʊ.ʀɛ.nɑ bʊ.lʊ.kʼɑ sɪ.t͡ʃʰɑ.bɑ sɑ ɦɛ.sʊ]
[ʊ fɛ.di.sɛ di.ntʼwɑ lɪ mɑ.t͡sʰwɛ.ɲɛ.ɦɔ]
[ʊ sɪ bʊ.lʊ.kʼɛ ʊ sɪ bʊ.lʊ.kʼɛ sɪ.t͡ʃʰɑ.bɑ sɑ ɦɛ.sʊ]10
[sɪ.t͡ʃʰɑ.bɑ sɑ sɑu̯θ ɑf.ɹɪ.kɑ sɑu̯θ ɑf.ɹɪ.kɑ]

Afrikaans Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
From the blue of our heavens,
From the depths of our seas,
Over our everlasting mountains,
Where the cliffs give answer,

[œi̯(t)‿di blœu̯ fan ˈɔn.sə ˈɦɪə.məɫ]
[œi̯(t)‿di ˈdip.tə fan ɔns sɪə]
[ʊə̯r ɔns ˈɪə.və.χə χə.ˈbɛrχ.təs]15
[vɑːr di ˈkran.sə ˈant.vuə̯rt χɪə]

English Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.

[saʊndz ðə kɔːl tʉː kʌm tʊˈɡɛð.ə]
[ənd juːnaɪtɪd wiː ʃəl stænd]
[lɛt ʌs lɪv ənd ˈstɹaɪv foː ˈfɹiːdəm]
[ɘn sɑɤ̯ˈθ ɛ̞frɘkə aʊ lænd]

References[change | change source]

  1. "Teach Yourself to sing Nkosi Sikelel' iAfrica". Finebushpeople.co.za. 2012-07-15. Archived from the original on 2012-06-10. Retrieved 2012-08-27.

Other websites[change | change source]