On the Same Planet

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
On the Same Planet
Russian: На одной планете
Directed byIlya Olshvanger
Written by
Starring
CinematographyYevgeni Shapiro
Music byBoris Tishchenko
CountrySoviet Union
LanguageRussian

On the Same Planet (Russian: На одной планете) is a 1965 Soviet drama movie directed by Ilya Olshvanger.[1][2] It stars Innokenty Smoktunovsky, Emma Popova, and Yulyen Balmusov.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]