Singapore National Pledge

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Singapore's National Pledge was written by Sinnathamby Rajaratnam in 1966, not long after Singapore's Independence. A draft was submitted to the then Prime minister Lee Kuan Yew, before he made it better and passed it to the Cabinet.

The pledge[change | change source]

These are the words of the pledge:

We, the citizens of Singapore, pledge ourselves as one united people, regardless of race, language or religion, to build a democratic society based on justice and equality so as to achieve happiness, prosperity and progress for our nation.

Malay original[change | change source]

Kami, warganegara Singapura, sebagai rakyat yang bersatu padu, tidak kira apa bangsa, bahasa, atau agama, berikrar untuk membina suatu masyarakat yang berdemokratik, berdasarkan kepada keadilan dan persamaan untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kemajuan bagi negara kami.

Chinese translation[change | change source]

Pinyin

我們是新加坡公民,
始源不分種族,言語,宗教,
團結一致,
建設公正平等的民主社會,
餅爲實現國家之幸福、繁榮與進步,
共同努力。

Wǒmen shì Xīnjō gōngmín,
shìyuàn bù fēn zhǒngzú, yányǔ, zōngjiào,
tuánjié yīzhì,
jiànshè gōngzhèng píngděng de mínzhǔ shèhuì,
bìng wèi shíxiàn guójiā zhī xìngfú, fánróng yǔ jìnbù,
gòngtóng nǔlì.

Tamil translation[change | change source]

சிங்கப்பூர் குடிமக்களாகிய நாம் இனம், மொழி, மதம் ஆகிய வேற்றுமைகளை மறந்து ஒன்றுபட்டு, நம் நாடு மகிழ்ச்சி, வளம், முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அடையும், வண்ணம் சமத்துவத்தையும் நீதியையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட ஜனாயக சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு உறுதி மேற்கொள்வோம்!

Rules for using the Pledge[change | change source]

These are the rules for using the pledge. They are set by the government.

  1. We will recite the pledge in schools, on SAF Day and during the National Day Parade (NDP).
  2. Everyone should put their right fist at their left part of the chest to be loyal to Singapore.
  3. We cannot use the pledge for what it should not be used as.