Jump to content

Te Atua Mou E

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Te Atua Mou ē" (Rarotongan pronunciation: [te a.tu.a mou̯ eː]; "God is Truth") is the national anthem of the Cook Islands.

Lyrics[change | change source]

Cook Islands Māori original[1] IPA transcription Poetic English translation[1] Literal English translation

Te Atua mou ē
Ko koe rāi te pū
O te pā 'enua ē.

'Akarongo mai
I tō mātou nei reo
Tē kāpiki atu nei.

Pāruru mai
I a mātou nei
'Omai te korona mou

Kia ngāteitei
Kia vai rāi te aro'a
𝄆 O te pā 'enua ē. 𝄇

[te a.tu.a mou̯ eː]
[ko koe̯ raːi̯ te puː]
[o te paː ʔe.nu.a eː]

[ʔa.ka.ɾo.ŋo mai̯]
[i toː maː.tou̯ nei̯ ɾeo̯]
[teː kaː.pi.ki a.tu nei̯]

[paː.ɾu.ɾu mai̯]
[i‿a maː.tou̯ nei̯]
[ʔo.mai̯ te ko.ɾo.na mou̯]

[ki.a ŋaː.tei̯.tei̯]
[ki.a vai̯ raːi̯ te a.ɾo.ʔa]
𝄆 [o te paː ʔe.nu.a eː] 𝄇

To God Almighty
Ruler of the isles of the sea

 
Hearken our call

 
 
Protect us

Crown us with liberty

 
May peace and love reign supreme
throughout the land.

God of truth,
you are the ruler
of our country.

Please listen
to our voices
as we call to you.

Protect us
and guide us
and give us your crown of truth

so we can be successful
and so that love and peace will rule forever
𝄆 over our beloved country. 𝄇

References[change | change source]