Template:IPAc-cmn

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

The Purpose Of This Template Is To Convert Pinyin To IPA.

Converting Method[change source]

Example Of Meaning Of Initial And Final: In The Word "Cat" The Initial Is Letter C, The Medial Is Letter a, The Final Is Letter t, But Final And Medial Is Considered Final[1]

Initials[change source]

 • b = p
 • c = tsʰ
 • ch = ʈʂʰ
 • d = t
 • f = f
 • g = k
 • h = x
 • j = tɕ
 • k = kʰ
 • l = l
 • m = m
 • n = n
 • p = pʰ
 • q = tɕʰ
 • r = ɻ
 • s = s
 • sh = ʂ
 • t = tʰ
 • x = ɕ
 • z = ts
 • zh = ʈʂ

Finals[change source]

 • ^ = ɨ
 • ai = ai̯
 • an = an
 • a = a
 • ang = aŋ
 • ao = au̯
 • ei = ei̯
 • en = ən
 • ê = ɛ
 • e = ɤ
 • eng = əŋ
 • yi, i = i
 • yin, in = in
 • ying, ing = iŋ
 • ya, ia = i̯a
 • yang, iang = i̯aŋ
 • yao, iao = i̯au̯
 • ye, ie = i̯e
 • yan, ian = i̯ɛn
 • you, iu = i̯ou̯
 • yo, io = i̯ɔ
 • yong, iong = i̯ʊŋ
 • ou = ou̯
 • o = ɔ
 • wu = u
 • yue, üe, ve = y̯e
 • yuan, üan, van = y̯ɛn
 • ong = ʊŋ
 • wa, ua = u̯a
 • wai, uai = u̯ai̯
 • wan, uan = u̯an
 • wang, uang = u̯aŋ
 • wei, ui = u̯ei̯
 • wen, un = u̯ən
 • weng = u̯əŋ
 • wo, uo = u̯o
 • yu, ü, v = y
 • yun, ün, vn = yn
 • er, ar, air, anr = aɚ̯
 • angr = ɑ̃ɻ˧˥
 • aor = ɑɻʷ
 • ^r = ɨ̯ɚ
 • eir, enr = ɚ
 • engr = ɚ̃
 • e'r = ɤ˞
 • yar, iar = i̯aɚ̯
 • yanr, ianr = i̯ɐɚ̯
 • yangr, iangr = i̯ãɚ̯̃
 • yaor, iaor = i̯au̯˞
 • yinr, inr, yir, ir = i̯ɚ
 • yer, ier = i̯ɚ
 • yingr, ingr = i̯ɚ̃
 • your, iur = i̯ou̯˞
 • yongr, iongr = i̯ʊ̃˞
 • our = ou̯˞
 • yuanr, üanr, vanr = y̯ɐɚ̯
 • yur, ür, vr, yunr, ünr, vnr = y̯ɚ
 • yuer, üer, ver = y̯ɚ
 • ongr = ʊ̃ɻ˥˩
 • war, uar, wair, uair, wanr, uanr = u̯aɚ̯
 • wangr, uangr = u̯ãɚ̯̃
 • weir, uir, wenr, unr = u̯ɚ
 • wengr = u̯ɚ̃
 • wur = u˞
 • wor, uor = u̯o˞
 • M = m̩
 • N = n̩
 • NG = ŋ̩

Reference[change source]