The Banner of Freedom

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Banner of Freedom

National anthem of Samoa
LyricsSauni Iiga Kuresa
MusicSauni Iiga Kuresa
Adopted1962
Audio sample
National anthem of Samoa

"The Banner of Freedom" (Samoan: O Le Fu'a o Le Sa'olotoga o Sāmoa, pronounced [o‿ɾe fuʔa o‿ɾe saʔoɾotoŋa o saːmoa]) is the national anthem of Samoa. The lyrics and music was created by Sauni Iiga Kuresa.[1][2] The anthem was adopted in 1962.[1]

Lyrics[change | change source]

Samoan original[change | change source]

Samoan original[3][4][5][6] IPA transcription

𝄆 Sāmoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea; 𝄇
Va'ai i na fetu o lo'o ua agiagia ai;
Le faailoga lea o Iesu namaliu ai mo Sāmoa
Oi! Sāmoa e, u'u mau lau pule ia faavavau.
Aua e te fefe, o le Atua lo ta fa'avae
O lo ta Sa'olotoga,
Samoa, tula'i, ua agiagia lau
Fu'a lou pale lea.

𝄆 [saː.mo.a tu.la.ʔi ma si.si i.a lau̯ fu.ʔa lou̯ pa.le le.a] 𝄇
[va.ʔai̯ i naː fe.tu o lo.ʔo u.a‿aː.ŋi.a.ŋi.a ai̯]
[le fa.ʔai̯.lo.ŋa le.a o i̯e.su na.ma.liu̯ (ai̯) mo saː.moa̯]
[oi̯ saː.mo.a‿e̯ u.ʔu ma.u lau̯ pu.le i̯a fa.ʔa.va.va.u]
[ʔau̯.a e te fe.fe o le a.tu.a lo taː fa.ʔa vae̯]
[ʔo loː taː sa.ʔo.lo.to.ŋa]
[saː.mo.a tu.la.ʔi u.a aː.ŋi.a.ŋi.a lau̯]
[fu.ʔa lou̯ pa.le le.a]

English translations[change | change source]

Literal translation[7][8] Common translation[3]

𝄆 Samoa, arise and raise your flag, your crown! 𝄇
Look at those stars that are waving on it:
This is the symbol of Jesus, who died on it for Samoa.
Oh, Samoa, hold fast your power forever.
Do not be afraid; God is our foundation, our freedom.
Samoa, arise: your flag is waving, your crown!

𝄆 Samoa, arise and raise your banner that is your crown! 𝄇
Oh! See and behold the stars on the waving banner!
They are a sign that Samoa is able to lead.
Oh! Samoa, hold fast your freedom forever!
Do not be afraid; as you are founded on God;
Our treasured precious liberty.
Samoa, arise and wave
Your banner that is your crown!

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 "Origins of Samoa's first flag and national anthem". Samoa Observer. Retrieved 2023-06-13.
  2. "The banner of freedom : Samoan national anthem = O le fu'a o le sa'olotoga o Samoa / words and music by Sauni I. Kuresa". natlib.govt.nz. Retrieved 2023-06-13.
  3. 3.0 3.1 "Samoan national anthem". Stuff. 31 January 2009. Retrieved 12 August 2021.
  4. "Samoa – nationalanthems.info". Retrieved 2022-03-01.
  5. Yumpu.com. "Mua Ō! An Introduction To Gagana Sā - Pasifika - TKI". Yumpu. pp. 373, 375. Retrieved 2022-03-01.
  6. Amosa, Sam. A THEOLOGICAL INTERROGATION OF THE MOTTO: FAAVAE I LE ATUA SAMOA (M. Theo). Charles Stuart University. p. 55.
  7. "O a'u o le Samoa…". 4 June 2017.
  8. "Fr Tovia bears "the sign that Jesus died for Samoa"". 4 July 2018.