The Great Glinka

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
The Great Glinka
(Глинка)
Directed byLev Arnshtam
Written byLev Arnshtam
StarringBoris Chirkov
Vasili Merkuryev
Mikhail Derzhavin
Vladimir Druzhnikov
Katya Ivanova
Valentina Serova
CinematographyYu-Lan Chen
Aleksandr Shelenkov
Edited byTatyana Likhachyova
Music byVissarion Shebalin
Release date
  • September 1946 (1946-09)
Running time
116 minutes
CountrySoviet Union
LanguageRussian

The Great Glinka (Russian: Глинка) is a 1946 Soviet drama movie directed by Lev Arnshtam.[1][2] The movie is about Mikhail Glinka, a Russian composer of the 19th century. It stars Boris Chirkov, Valentina Serova, and Klavdiya Polovikova.

Actors[change | change source]

References[change | change source]

Other websites[change | change source]