19:03 Ueno Hatsu Yakou Ressha

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
19:03 Ueno Hatsu Yakou Ressha
Developer(s)Visit
Publisher(s)Visit
Director(s)Yoshikatsu Kanemaru
Shigekazu Yamada
Producer(s)Kazunobu Morimoto
Makoto Kato
Shingo Ootaka
Designer(s)Shinya Hirota
Yumi Takamatsu
Programmer(s)Daisuke Tsutsumi
Masataka Iida
Koichi Takakusu
Writer(s)Jyunichi Ohsako
Composer(s)Takashi Murata
Platform(s)PlayStation
ReleaseOriginal version
  • JP: March 4, 1999
Re-release
  • JP: August 3, 2000
Genre(s)Adventure
Mode(s)Single-player

19:03 Ueno Hatsu Yakou Ressha is an adventure game. It was developed and published by Visit. It was released in Japan on March 4, 1999. It was re-released on August 3, 2000 on the PlayStation.

Other websites[change | change source]