La Dessalinienne

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
La Dessalinienne
(La Desalinyèn)
English: The Song of Dessalines

National anthem of  Haiti
LyricsJustin Lhérisson
MusicNicolas Geffrard
Adopted1904
Audio sample
"La Dessalinienne" (Instrumental)

La Dessalinienne (French pronunciation: ​[la dɛs.salinjɛn], Haitian Creole: La Desalinyèn; "The Dessalines Song") is the national anthem of Haiti, honoring Jean-Jacques Dessalines. The lyrics (words of the song) were written by Justin Lhérisson and its music composed by Nicolas Geffrard; it was adopted in 1904.[1][2]

Lyrics[change | change source]

French version[change | change source]

French lyrics (The original) English translation

Pour le Pays, Pour les ancêtres,
Marchons unis, Marchons unis.
Dans nos rangs point de traîtres!
Du sol soyons seuls maîtres.
Marchons unis, Marchons unis
Pour le Pays, Pour les ancêtres,
Marchons, marchons, marchons unis,
Pour le Pays, Pour les ancêtres.

Pour les Aïeux, pour la Patrie
Bêchons joyeux, bêchons joyeux
Quand le champ fructifie
L'âme se fortifie
Bêchons joyeux, bêchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie
Bêchons, bêchons, bêchons joyeux
Pour les Aïeux, pour la Patrie.

Pour le Pays et pour nos Pères
Formons des Fils, formons des Fils
Libres, forts et prospères
Toujours nous serons frères
Formons des Fils, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères
Formons, formons, formons des Fils
Pour le Pays et pour nos Pères.

Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux!
Sous ta garde infinie
Prends nos droits, notre vie
O Dieu des Preux, O Dieu des Preux!
Pour les Aïeux, pour la Patrie
O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux
Pour les Aïeux, pour la Patrie.

Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir est beau, mourir est beau!
Notre passé nous crie:
Ayez l'âme aguerrie!
Mourir est beau, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie
Mourir, mourir, mourir est beau
Pour le Drapeau, pour la Patrie.

For our country,
For our ancestors,
United let us march.
Let there be no traitors in our ranks!
Let us be masters of our soil.
United let us march
For our country,
For our ancestors.

For our forebears,
For our country
Let us toil joyfully.
May the fields be fertile
And our souls take courage.
Let us toil joyfully
For our forebears,
For our country.

For our country
And for our forefathers,
Let us train our sons.
Free, strong, and prosperous,
We shall always be as brothers.
Let us train our sons
For our country
And for our forefathers.

For our forebears,
For our country,
Oh God of the valiant!
Take our rights and our life
Under your infinite protection,
Oh God of the valiant!
For our forebears,
For our country.

For the flag,
For our country
To die is a fine thing!
Our past cries out to us
Have a strong soul!
To die is a fine thing,
For the flag,
For our country.

Haitian Creole version[change | change source]

Creole version lyrics English translation IPA transcription

Pou Ayiti peyi Zansèt yo
Se pou nou mache men nan lamen
Nan mitan nou pa fèt pou gen trèt
Nou fèt pou nou sèl mèt tèt nou.
Annou mache men nan lamen
Pou Ayiti ka vin pi bèl
Annou, annou, met tèt ansanm
Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.

Pou Ayiti onon Zansèt yo
Se pou nou sekle se pou nou plante
Se nan tè tout fòs nou chita
Se li ki ba nou manje
An bite tè, an voye wou
Ak kè kontan, fòk tè a bay
Sekle, wouze, fanm tankou gason
Pou nou rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

Pou Ayiti ak pou Zansèt yo
Fò nou kapab vanyan gason
Moun pa fèt pou ret ak moun
Se sa ki fè tout manman ak tout papa
Dwe pou voye timoun yo lekòl
Pou yo aprann, pou yo konnen
Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon
Te fè pou wet Ayisyen anba kòd blan.

Pou Ayiti onon Zansèt yo
Ann leve tèt nou gad anlè
Pou tout moun mande Granmèt la
Pou li ba nou pwoteksyon
Pou move zanj pa detounen n
Pou nou ka mache nan bon chimen
Pou libète ka libète
Fòk lajistis blayi sou peyi a!

Nou gen drapo tankou tout pèp
Se pou nou renmen li mouri pou li
Se pa kado blan te fè nou
Se san Zansèt nou yo ki te koule
Pou nou kenbe drapo nou wo
Se pou nou travay met tèt ansanm.
Pou lòt peyi ka respekte li
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen.

For Haiti, the Country's Ancestors
We must walk hand in hand
There must not be traitors among us
We must be ourselves's unique master.
Let's walk hand in hand
For Haiti can be more beautiful.
Let us put our heads together
To Haiti on behalf of all its ancestors.

For Haiti on the behalf of the Ancestors
Let us mow, let us sow
Let us sit in the soil's strength
It has given us food
In stumbled ground sends wheels
With joy must provide ground
Mow, water, women and men
Must we come to live only by our arms' strength.

For Haiti and for the Ancestors
We must be courageous
People are not born to serve others
That is why all mothers and all fathers
Need to send children to school
To learn to know
What Toussaint, Dessalines, Christophe, Petion
Made for bouncing Haitians under the white code.

For Haiti on the behalf of the Ancestors
Let us raise our head and look above
For everyone to ask the Lord
To grant us protection
For bad angels we diverted
For we will march in the right path
For liberty be liberty
May justice spread over the country!

We have a flag like all people
Let us love it, die for it
It was not a gift from the whites
It was our Ancestors blood that was shed
To hold our flag high
Let us work together and focus
For other countries to respect it
This flag is the soul of every Haitian.

[pu a.ji.ti pe.ji zã.sɛt jo]
[se pun ma.ʃe mɛ̃ nã la.mɛ̃]
[nã mi.tãn pa fɛt pu gɛ̃ tɣɛt]
[nu fɛt pun sɛl mɛt tɛt nu]
[ã.nu ma.ʃe mɛ̃ nã la.mɛ̃]
[pu a.ji.ti ka vin pi bɛl]
[ã.nu ã.nu met tɛt ã.sãm]
[pu a.ji.ti o.nɔ̃ tut zã.sɛt jo]
 
[pu a.ji.ti o.nɔ̃ zã.sɛt jo]
[se pun se.kle se pun plã.te]
[se nã tɛ tut fɔs nu ʃi.ta]
[se lik ba nu mã.ʒe]
[ãn bi.te tɛ ãn vo.je wu]
[ak kɛ kɔ̃.tã fɔk tɛ a baj]
[se.kle wu.ze fãm tã.ku ga.sɔ̃]
[pun ɣi.ve viv ak sɛl fɔs pɔ̃.jɛt nu]
 
[pu a.ji.ti ak pu zã.sɛt jo]
[fo nu ka.pab vã.jã ga.sɔ̃]
[mun pa fɛt pu ɣet a.vɛk mun]
[se sak fɛ tut mã.mã ak tut pa.pa]
[dwe pu vo.je ti.mũ le.kɔl]
[pu jo a.pɣãn pu jo kɔ̃.nɛ̃]
[sa tu.sɛ̃ de.sa.lin kɣis.tɔf pe.tjɔ̃]
[te fɛ pu wet a.ji.sjɛ̃ ã.ba kɔd blã]
 
[pu a.ji.ti o.nɔ̃ zã.sɛt jo]
[ãn le.ve tɛt nu gad ã.lɛ]
[pu tut mun mã.de gɣã.mɛt la]
[pul ba nu pwo.tek.sjɔ̃]
[pu mo.ve zãʒ pa de.tu.nɛ̃n]
[pun ka ma.ʃe nã bɔ̃ ʃi.mɛ̃]
[pu li.bɛ.te ka li.bɛ.te]
[fɔk la.ʒis.tis bla.ji su pe.ji a]
 
[nu gɛ̃ dɣa.po tã.ku tut pɛp]
[se pun rɛ̃.mɛ̃l mu.ɣi pu li]
[se pa ka.do blã te fɛ nu]
[se sã zã.sɛt nu jo ki te ku.le]
[pu nu kɛ̃.be dɣa.po nu wo]
[se pun tɣa.vaj met tɛt ã.sãm]
[pu lɔt pe.ji ka ɣes.pek.tel]
[dɣa.po si.la a se nãm tut a.ji.sjɛ̃]

References[change | change source]

  1. "Hairstyles Ideas - Short Hairstyles Ideas". Archived from the original on 2019-02-07. Retrieved 2019-02-11.
  2. Malena Kuss. Music in Latin America and the Caribbean: Volume 2 Performing the Caribbean Experience - An Encyclopedic History. The Universe of Music Inc. p. 260. ISBN 978-0-292-70951-5.

Other websites[change | change source]