Majulah Singapura

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

"Majulah Singapura" (Jawi: ماجولاه سانڬاڤورا, Malay pronunciation: [ma.dʒu.la(h) si.ŋa.pu.ra]; "Onward Singapore") is the national anthem of Singapore. It was written and composed by Singaporean musician Zubir Said in 1958. Seven years later, the anthem was adopted. This song must be sung in Malay, although there are translations provided in the country's three other official languages—English, Mandarin Chinese, and Tamil.[1][2]

Singaporeans are encouraged to sing the national anthem during times of national celebration or at important national events such as at the National Day Parade, at National Day observance ceremonies held by government departments and educational institutions such as schools and universities, and at sports events that Singapore teams take part in.

Lyrics[change | change source]

Official Malay[change | change source]

Rumi IPA transcription Jawi

Mari kita rakyat Singapura
Sama-sama menuju bahagia
Cita-cita kita yang mulia
Berjaya Singapura.

Marilah kita bersatu
Dengan semangat yang baru
Semua kita berseru
𝄆 Majulah Singapura! 𝄇[1]

[ma.ri ki.ta raʔ.jat̚ si.ŋa.pu.ra]
[sa.ma sa.ma mə.nu.dʒu ba.ha.gi.a]
[tʃi.ta tʃi.ta ki.ta jaŋ mu.li.a]
[bə(r).dʒa.ja si.ŋa.pu.ra]

[ma.ri.la(h) ki.ta bə(r).sa.tu]
[də.ŋan sə.ma.ŋat̚ jaŋ ba.ru]
[sə.mu.a ki.ta bə(r).se.ru]
𝄆 [ma.dʒu.la(h) si.ŋa.pu.ra] 𝄇

ماري کيت رعيت سيڠاڤورا
ساما-ساما منوجو بهاڬيا
چاتا-چاتا کيت يڠ مليا
برجاي سانڬاڤورا

ماريله کيت برساتو
دڠن سماڠت يڠ بارو
سموا کيت برسرو
𝄆 ماجولاه سانڬاڤورا 𝄇

Mandarin Chinese translation[change | change source]

Singaporean Mandarin (Simplified) Singaporean Mandarin (Traditional) Hanyu Pinyin

来吧,新加坡人民,
让我们共同向幸福迈进;
我们崇高的理想,
要使新加坡成功。

来吧,让我们以新的精神,
团结在一起;
我们齐声欢呼:
𝄆 前进吧,新加坡!𝄇

來吧,新加坡人民,
讓我們共同邁向幸福;
我們崇高的理想,
要使新加坡成功。

來吧,讓我們以新的精神,
團結在一起;
我們齊聲歡呼:
𝄆 前進吧,新加坡!𝄇

Lái ba, Xīnjiāpō rénmín,
Ràng wǒmen gòngtóng xiàng xìngfú màijìn;
Wǒmen chónggāo de lǐxiǎng,
Yào shǐ Xīnjiāpō chénggōng.

Lái ba, ràng wǒmen yǐ xīn de jīngshén,
Tuánjié zài yīqǐ;
Wǒmen qí shēng huānhū:
𝄆 Qiánjìn ba, Xīnjiāpō! 𝄇

Tamil translation[change | change source]

Tamil script Roman Tamil

சிங்கப்பூர் மக்கள் நாம்
செல்வோம் மகிழ்வை நோக்கியே
சிங்கப்பூரின் வெற்றிதான்
சிறந்த நம் நாட்டமே

ஒன்றிணைவோம் அனைவரும்
ஓங்கிடும் புத்துணர்வுடன்
முழங்குவோம் ஒன்றித்தே
𝄆 முன்னேறட்டும் சிங்கப்பூர 𝄇

Ciṅkappūr makkaḷ nām
Celvom makiḻvai nōkkiyē
Ciṅkappūriṉ veṟṟitāṉ
Ciṟanta nam nāṭṭamē

Oṉṟiṇaivōm aṉaivarum
Ōṅkiṭum puttuṇarvuṭaṉ
Muḻaṅkuvōm oṉdṟittē
𝄆 Muṉṉēṟaṭṭum ciṅkappūr 𝄇

English translation[change | change source]

Come, fellow Singaporeans
Let us progress towards happiness together
May our noble aspirations
bring Singapore success
Come, let us all unite
In a brand new spirit
Let our voices soar as one
Onward Singapore
Onward Singapore
Come, let us all unite
In a brand new spirit
Let our voices soar as one
Onward Singapore
Onward Singapore

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 https://web.archive.org/web/20130905201321/http://app.singapore.sg/about-singapore/national-symbols/national-anthem National Anthem. singapore.sg.
  2. https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963 Constitution of the Republic of Singapore (1985 Rev. Ed., 1999 Reprint), Art. 153A: Malay, Mandarin, Tamil and English shall be the 4 official languages in Singapore.

Other websites[change | change source]