Sri Lanka Matha

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Śrī Laṁkā Mātā
Srī Laṅkā Tāyē
English: Mother Sri Lanka
Sri Lanka Matha

National anthem of  Sri Lanka
Also known asශ්‍රී ලංකා මාතා
ஸ்ரீ லங்கா தாயே
LyricsAnanda Samarakoon (Sinhala)
M. Nallathambi (Tamil), 1940
MusicAnanda Samarakoon
Adopted1951
Audio sample
2017 U.S. Navy Band instrumental version

"Sri Lanka Matha" is the national anthem of Sri Lanka.

Lyrics[change | change source]

Sinhala version[change | change source]

Sinhala original[1] Romanisation IPA transcription

ශ්‍රී ලංකා මාතා අප ශ්‍රී ලංකා
නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
සුන්දර සිරිබරිනී
සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක
මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා
අප හට සැප සිරි සෙත සදනා
ජීවනයේ මාතා
පිළිගනු මැන අප භක්තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා
නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

ඔබ වේ අප විද්‍යා
ඔබ මය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්ති
අප හද තුළ භක්තී
ඔබ අප ආලෝකේ
අපගේ අනුප්‍රාණේ
ඔබ අප ජීවන වේ
අප මුක්තිය ඔබ වේ

නව ජීවන දෙමිනේ
නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන
යනු මැන ජය භූමී කරා
එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී නොපමා
ප්‍රේම වඩා සැම භේද දුරැර දා
නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා
නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

Śrī laṁkā mātā, apa Śrī laṁkā
Namō namō namō namō mātā
Sundara siribarinī
Suræn̆di ati sōbamāna laṁkā
Dhānya dhanaya neka
Mal palaturu piri jaya bhumiya ramyā
Apa haṭa sæpa siri seta sadanā
Jīvanayē mātā
Piḷiganu mæna apa bhaktī pūjā
Namō namō mātā, apa Śrī laṁkā
Namō namō namō namō mātā

Oba vē apa vidyā
Oba maya apa satyā
Oba vē apa śakti
Apa hada tuḷa bhaktī
Oba apa ālōkē
Apagē anuprāṇē
Oba apa jīvana vē
Apa muktiya oba vē

Nava jīvana demine
Nitina apa pubudu karan mātā
Gnāna vīrya vaḍavamina rægena
Yanu mæna jaya bhūmī karā
Eka mavakage daru kæla bævinā
Yamu yamu vī nopamā
Prēma vaḍā sæma bhēda duræra dā
Namō namō mātā, Apa Śrī laṁkā
Namō namō namō namō mātā

[sriː laŋ.kaː maː.taː | a.pə sriː laŋ.kaː]
[na.moː na.moː na.moː na.moː maː.taː]
[sun.də.rə si.ri.ba.ri.niː]
[su.ræ.ⁿdi a.ti soː.bə.maː.nə laŋ.kaː]
[dʱaː.njə dʱa.nə.jə ne.kə]
[mal pa.lə.tu.ru pi.ri d͡ʒa.jə bʱu.mi.jə ram.jaː]
[a.pə ha.ʈə sæ.pə si.ri se.tə sa.də.naː]
[d͡ʒiː.ʋə.nə.jeː maː.taː]
[pi.ɭi.ga.nu mæ.nə a.pə bʱak.tiː puː.d͡ʒaː]
[na.moː na.moː maː.taː | a.pə sriː laŋ.kaː]
[na.moː na.moː na.moː na.moː maː.taː]

[o.bə ʋeː a.pə ʋid.jaː]
[o.bə mə.jə a.pə sat.jaː]
[o.bə ʋeː a.pə ʃak.ti]
[a.pə ha.də tu.ɭə bʱak.tiː]
[o.bə a.pə aː.loː.keː]
[a.pə.geː a.nu.praː.neː]
[o.bə a.pə d͡ʒiː.ʋə.nə ʋeː]
[a.pə muk.ti.jə o.bə ʋeː]

[na.ʋə d͡ʒiː.ʋə.nə de.mi.ne]
[ni.ti.nə a.pə pu.bu.du kə.ran maː.taː]
[gnaː.nə ʋiːr.jə ʋa.ɖə.ʋə.mi.nə ræ.ge.nə]
[ja.nu mæ.nə d͡ʒa.jə bʱuː.miː ka.raː]
[e.kə ma.ʋə.kə.ge da.ru kæ.lə bæ.ʋi.naː]
[ja.mu ja.mu ʋiː no.pə.maː]
[preː.mə ʋa.ɖaː sæ.mə bʱeː.də du.ræ.rə daː]
[na.moː na.moː maː.taː | a.pə sriː laŋ.kaː
[na.moː na.moː na.moː na.moː maː.taː]

Tamil version[change | change source]

Tamil original[2] Romanisation IPA transcription

சிறீ லங்கா தாயே – நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே
நல்லெழில் பொலி சீரணி
நலங்கள் யாவும் நிறை வான்மணி லங்கா
ஞாலம் புகழ் வள வயல் நதி மலை மலர்
நறுஞ்சோலை கொள் லங்கா
நமதுறு புகலிடம் என ஒளிர்வாய்
நமதுதி ஏல் தாயே
நம தலை நினதடி மேல் வைத்தோமே
நமதுயிரே தாயே – நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதாரருள் ஆனாய்
நவை தவிர் உணர்வானாய்
நமதேர் வலியானாய்
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்
நமதிளமையை நாட்டே
நகு மடி தனையோட்டே
அமைவுறும் அறிவுடனே
அடல் செறி துணிவருளே

நமதார் ஒளி வளமே
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே
யாமெலாம் ஒரு கருணை அனைபயந்த
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே
இழிவென நீக்கிடுவோம்
ஈழ சிரோமணி வாழ்வுறு பூமணி
நமோ நமோ தாயே – நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

Srī laṅkā tāyē – nam Srī laṅkā
Namō namō namō namō tāyē
Nalleḻil poli cīraṇi
Nalaṅkaḷ yāvum niṟai vāṉmaṇi laṅkā
Ñālam pukaḻ vaḷa vayal nati malai malar
Naṟuñcōlai koḷ laṅkā
Namatuṟu pukaliṭam eṉa oḷirvāy
Namatuti ēl tāyē
Namatalai niṉataṭi mēl vaittōmē
Namatuyirē tāyē – nam Srī laṅkā
Namō namō namō namō tāyē

Namatāraruḷ āṉāy
Navai tavir uṇarvāṉāy
Namatere valiyāṉāy
Navil cutantiram āṉāy
Namatiḷamaiyai nāṭṭē
Naku maṭi taṉaiyōṭṭē
Amaivuṟum aṟivuṭaṉē
Aṭalceṟi tuṇivaruḷē

Namatōr oḷi vaḷamē
Naṟiya malar eṉa nilavum tāyē
Yāmellām oru karuṇai aṉaipayanta
Eḻilkoḷ cēykaḷ eṉavē
Iyaluṟu piḷavukaḷ tamai aṟavē
Iḻiveṉa nīkkiṭuvōm
Īḻa cirōmaṇi vāḻvuṟu pūmaṇi
Namō namō tāyē – nam Srī laṅkā
Namō namō namō namō tāyē

/ɕɾiː ləŋ.gaː taː.jeː | nəm ɕɾiː ləŋ.gaː/
/nə.moː nə.moː nə.moː nə.moː taː.jeː/
/nəl.le.ɻil po.li siː.ɾə.ɳi/
/nə.ləŋ.gəɭ jaː.ʋum ni.rəɪ ‬ʋaːn.mə.ɳi ləŋ.gaː/
/ɲaː.ləm pu.kəɻ ʋə.ɭə ʋə.jəl nə.di mə.ləɪ mə.lə‬ɾ/
/nə.ruɲ.t͡ʃoː.ləɪ ko‬ɭ ləŋ.gaː/
/nə.mə.du.ru pu.gə.li.ɖəm e.nə o.ɭiɾ.ʋaːj/
/nə.mə.du.di eːl taː.jeː/
/nə.mə.də.ləɪ ni.nə.də‬.ɖi meːl ʋəɪt.toː.meː/
/nə.mə.du.ji.ɾeː taː.jeː | nəm ɕɾiː ləŋ.gaː/
/nə.moː nə.moː nə.moː nə.moː taː.jeː/

/nə.mə.daː.ɾə.ɾuɭ aː.naːj/
/nə.ʋəɪ tə‬.ʋiɾ u.ɳəɾ.ʋaː.naːj/
/nə.mə.de.ɾe ʋə.li.jaː.naːj/
/nə.ʋil su.dən.di.ɾəm aː.naːj/
/nə.mə.di.ɭə.məɪ.jəɪ na‬ːɖ.ɖeː/
/nə.gu mə.ɖi tə.nəɪ.jo‬ːɖ.ɖeː/
/ə.məɪ.‬ʋu.rum ə.ri.ʋu.ɖə.neː/
/ə.ɖəl.t͡ʃe.ri tu.ɳi.ʋə.ɾu.ɭeː/

/nə.mə.doːɾ o.ɭi ʋə.ɭə.meː/
/nə.ri.jə mə.ləɾ e.nə ni.lə.ʋum taː.jeː/
/jaː.mel.laːm o.ɾu kə.ɾu.ɳəɪ a.n‬əɪ.bə.jən.də/
/e.‬ɻil.goɭ seːj.gəɭ e.nə.ʋeː/
/i.jə.lu.ru pi.ɭə.ʋu.gəɭ tə.məɪ ə.rə.‬ʋeː/
/i.ɻi.ʋe.nə niːk.ki.ɖu.ʋoːm/
/iː.ɻə si.ɾoː.mə.ɳi ʋaːɻ.ʋu.ru puː.mə.ɳi/
/nə.moː nə.moː taː.jeː | nəm ɕɾiː ləŋ.gaː/
/nə.moː nə.moː nə.moː nə.moː taː.jeː/

Poetic English translation[change | change source]

Thou Mother Lanka,
Oh Mother Lanka we salute, salute, salute, salute Thee!
Plenteous in prosperity, Thou,
Beauteous in grace and love,
Laden with grain and luscious fruit,
And fragrant flowers of radiant hue,
Giver of life and all good things,
Our land of joy and victory,
Receive our grateful praise sublime, we worship, worship Thee.
Oh Mother Lanka! We salute, salute, salute, salute Thee!

Thou gavest us Knowledge and Truth,
Thou art our strength and inward faith,
Our light divine and sentient being,
Breath of life and liberation.
Grant us, bondage free, inspiration.
Inspire us for ever.

In wisdom and strength renewed,
Ill-will, hatred, strife all ended,
In love enfolded, a mighty nation
Marching onward, all as one,
Lead us, Mother, to fullest freedom, we worship, worship Thee
Oh Mother Lanka! We salute, salute, salute, salute Thee!

References[change | change source]

  1. "ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගීය - e-තක්සලාව". Ministry of Education, Sri Lanka. 2020-02-24. Archived from the original on 2020-02-24. Retrieved 2022-03-15.
  2. "ශ්‍රී ලංகல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம் - E Thaksalawa" (PDF). Ministry of Education, Sri Lanka. 2018. p. 3. Retrieved 2022-03-15.

Other websites[change | change source]