State Anthem of Uzbekistan

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

The "State Anthem of the Republic of Uzbekistan" (Uzbek: Ўзбекистон Республикасининг Давлат Мадҳияси, romanized: Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi) is the national anthem of Uzbekistan.

Lyrics[change | change source]

Official[change | change source]

Latin script
(official)[1]
IPA transcription Official English translation[2]

I
Serquyosh, hur oʻlkam, elga baxt, najot,
Sen oʻzing doʻstlarga yoʻldosh, mehribon – mehribon!
Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!

Naqarot:
Oltin bu vodiylar — jon Oʻzbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulugʻ xalq qudrati joʻsh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!

II
Bagʻri keng oʻzbekning oʻchmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zoʻr qanot, zoʻr qanot!
Istiqlol mashʼali, tinchlik posboni,
Haqsevar, ona yurt, mangu boʻl obod!

Naqarot

1
[ser.qu.ˈjɒʃ | hur ol.ˈkʲæm | el.ˈgʲæ | baχ næ.ˈd͡ʒɒt |]
[sen o.ˈziŋ dos.lær.ˈgʲæ jol.ˈdɒʃ | meh.rɨ.ˈbɒn | meh.rɨ.ˈbɒn ‖]
[jæʃ.næ.ˈgʲæj tɒ æ.ˈbæt il.ˈmu ɸæn i.ˈd͡ʒɒt |]
[ʃuh.ræ.ˈtiŋ pɒr.læ.ˈsɨn tɒ.ˈki bɒr d͡ʒæ.ˈhɒn ‖]

[na.qa.ˈrɒt]
[ɒl.ˈtɨn bu ʋɒ.dij.ˈlær | d͡ʒɒn ɵz.be.kɨs.ˈtɒn |]
[æʒ.dɒd.ˈlær mær.dɒ.ˈnæ ru.ˈhɨ seŋ.ˈgʲæ jɒr ‖]
[u.ˈluʁ χalq qud.ra.ˈtɨ d͡ʒɵʃ ʉr.ˈgʲæn zæ.ˈmɒn |]
[ɒ.læm.ˈnɨ mæh.li.ˈjɒ æj.læ.ˈgʲæn | di.ˈjɒr ‖]

2
[baʁ.ˈrɨ keŋ | ɵz.bek.ˈniŋ | ot͡ʃ.ˈmas | ij.mɒ.ˈnɨ |]
[er.ˈkɪn jɒʃ æʋ.lɒd.ˈlær seŋ.ˈgʲæ | zor qa.ˈnɒt | zor qa.ˈnɒt ‖]
[ɪs.tɨq.ˈlɒl mæʃ.ʔæ.ˈlɨ tɪnt͡ʃ.ˈlɪk pɒs.bɒ.ˈnɨ |]
[haq.se.ˈʋær ɒ.ˈnæ jur | mæŋ.ˈgʲʉ bol ɒ.ˈbɒt ‖]

[na.qa.ˈrɒt]

I
My country, sunny and free, salvation to your people,
You are a warmhearted companion to the friends
Flourish eternally with knowledge and invention,
May your fame shine as long as the world exists!

Chorus:
These golden valleys – dear Uzbekistan,
Manly spirit of ancestors is companion to you!
When the great power of people became exuberant
You are the country that amazes the world!

II
Belief of generous Uzbek does not die out,
Free, young children are a strong wing for you!
The torch of independence, guardian of peace,
Just motherland be eternally prosperous!

Chorus

In other scripts[change | change source]

Latin script
(2021 reform)[3][4][5]
Uzbek Cyrillic script Uzbek Perso-Arabic script

I
Serquyoş, hur ōlkam, elga baxt, najot,
Sen ōzing dōstlarga yōldoş, mehribon – mehribon!
Yaşnagay to abad ilmu fan, ijod,
Şuhrating porlasin toki bor jahon!

Naqarot:
Oltin bu vodiylar — jon Ōzbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Uluḡ xalq qudrati jōş urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!

II
Baḡri keng ōzbekning ōçmas iymoni,
Erkin, yoş avlodlar senga zōr qanot, zōr qanot!
Istiqlol maşʼali, tinçlik posboni,
Haqsevar, ona yurt, mangu bōl obod!

Naqarot

I
Серқуёш, ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Нақарот:
Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

II
Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот, зўр қанот!
Истиқлол машъали, тинчлик посбони,
Ҳақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Нақарот

۱
سېرقۇياش، هۇر ئولكەم، ئېلگه بەخت، نەجات،
سېن ئوزىڭ دوستلەرگە يولداش، مېهرىبان – مېهرىبان!
يەشنەگەي تا ئەبەد ئىلمۇ فەن، ئىجاد،
شۇهرەتىڭ پارلەسىن تاكى بار جەهان!

نەقەرات:
ئالتىن بۇ ۋادىيلەر — جان ئوزبېكىستان،
ئەجدادلەر مەردانە رۇهى سېڭە يار!
ئۇلۇغ خەلق قۇدرەتى جوش ئۇرگەن زەمان،
ئالەمنى مەهلىيا ئەيلەگەن دىيار!

۲
بەغرى كېڭ ئوزبېكنىڭ ئوچمەس ئىيمانى،
ئېكىن، ياش ئەۋلادلەر سېڭه زور قەنات، زور قەنات!
ئىتىقلال مەشئەلى، تىنچلىك پاسبانى،
هەقسېۋەر، ئانە يۇرت، مەڭۇ بول ئاباد!

نەقەرات

References[change | change source]

  1. "State Symbols". Samarkand Regional Government. Archived from the original on 2013-12-31. Retrieved 2014-04-05.
  2. "State Anthem of the Republic of Uzbekistan". Oliy Majlis. Archived from the original on 11 August 2022. Retrieved 20 April 2022.
  3. "Uzbekistan: Keeping the Karakalpak Language Alive". 2019-05-17. Archived from the original on 2019-05-17. Retrieved 2019-05-20.
  4. "Uzbekistan unveils its latest bash at Latin alphabet". 2019-05-22. Retrieved 2019-05-23.
  5. Goble, Paul (2019-05-27). "Uzbekistan Moves to Make Its Latin Script Closer to One Used in Turkey". Window on Eurasia – New Series. Retrieved 2019-05-27.