Himni i Flamurit

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Himni i Flamurit
English: Hymn to the Flag

National anthem of  Albania
LyricsAsdreni, 1912
MusicCiprian Porumbescu
Adopted1912
Audio sample
Himni i Flamurit (instrument)

"Himni i Flamurit" (say: HIM-nee ee flah-moor-EET, meaning "Hymn to the Flag") is the national anthem of Albania. The words of the song were written by Alex Drenova, and the music of the song is derived from another song that was supposed to be the Romanian national anthem.[1][2]

History[change | change source]

The Albanian national anthem was first published as a poem in an Albanian newspaper in Sofia, Bulgaria, on 21 April 1912. It was later printed in a volume of poems by Drenova, which was published in Bucharest, Romania. The music of the anthem was composed by the Romanian composer Ciprian Porumbescu, as he wanted to compose an anthem for socialist Romania, but was rejected.[1][3]

Lyrics[change | change source]

Words of the song in Albanian[4][5] Words of the song using the Elbasan alphabet Words of the song in the Arvanitic dialect Pronunciation of these words using the IPA Words of the song in English

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atij duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.
𝄆 Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frigohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor! 𝄇

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vend!
𝄆 Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhe,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne! 𝄇

O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë
Tek ti betohemi këtu
Për Shqipërin' atdheun e shtrenjtë,
Për nder' edhe lavdimn e tu.
𝄆 Trim burrë quhet dhe nderohet
Atdheut kush iu bë therror.
Përjetë ai do të kujtohet
Mbi dhe, nën dhe si një shenjtor! 𝄇

𐔚𐔇𐔞 𐔉𐔐𐔀𐔒𐔟𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔀𐔜𐔏𐔟𐔀𐔙
𐔒𐔇 𐔕𐔈 𐔄𐔈𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔇 𐔕𐔈 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒,
𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞’ 𐔀𐔝𐔍𐔎 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔟 𐔁𐔇𐔝𐔟𐔀𐔙
𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔍𐔒 𐔁𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔗𐔈𐔝𐔍𐔒.
𝄆 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔐𐔟𐔉𐔝𐔇 𐔠𐔇𐔃 𐔀𐔍 𐔐𐔀𐔙𐔊𐔖𐔌𐔇𐔝
𐔘𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔅𐔟𐔙 𐔝𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝𐔖𐔙,
𐔏𐔟𐔜 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔁𐔟𐔚𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔉𐔙𐔍𐔏𐔛𐔖𐔌𐔇𐔝,
𐔗𐔖𐔙 𐔠𐔄𐔇𐔛, 𐔗𐔖𐔙 𐔠𐔄𐔇𐔛 𐔛𐔍 𐔕𐔈 𐔄𐔈𐔜𐔒𐔖𐔙! 𝄇

𐔓𐔈 𐔄𐔖𐔙𐔈 𐔀𐔙𐔒𐔈𐔝 𐔄𐔖 𐔝’𐔍 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔒𐔈,
𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔒𐔈 𐔀𐔝𐔆𐔇𐔟𐔓 𐔓𐔈 𐔃𐔄𐔖 𐔏𐔈𐔅,
𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔝𐔖𐔓𐔀 𐔓𐔇 𐔛’𐔍 𐔅𐔀𐔎𐔒𐔈;
𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔀𐔙𐔒𐔍𐔘𐔝𐔈 𐔛’𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔠𐔈𐔅!
𝄆 𐔛𐔇 𐔣𐔖𐔝𐔍 𐔠𐔇𐔝𐔈 𐔇 𐔞𐔀 𐔒𐔇 𐔊𐔖𐔎𐔈
𐔘𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔇 𐔜𐔟𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔍 𐔆𐔇,
𐔗𐔖 𐔜𐔘𐔍𐔗𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔚𐔖𐔎𐔈
𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔐𐔟𐔉𐔝𐔖𐔎𐔒𐔈 𐔓𐔇! 𝄇

𐔖 𐔉𐔐𐔀𐔒𐔟𐔙, 𐔉𐔐𐔀𐔒𐔟𐔙, 𐔜𐔇𐔕’ 𐔇 𐔜𐔇𐔕𐔝𐔈
𐔝𐔇𐔏 𐔝𐔍 𐔁𐔇𐔝𐔖𐔌𐔇𐔒𐔍 𐔏𐔈𐔝𐔟
𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔘𐔍𐔗𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈, 𐔀𐔝𐔆𐔇𐔟𐔓 𐔇 𐔜𐔝𐔙𐔇𐔕𐔝𐔈,
𐔗𐔇𐔙’ 𐔇𐔆𐔇 𐔐𐔀𐔠𐔄𐔍𐔒𐔓 𐔇 𐔝𐔟.
𝄆 𐔝𐔙𐔍𐔒 𐔁𐔟𐔚𐔈 𐔘𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔅𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝
𐔀𐔝𐔆𐔇𐔟𐔝 𐔏𐔟𐔜 𐔍𐔟 𐔁𐔈 𐔞𐔇𐔚𐔖𐔙.
𐔗𐔈𐔙𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔀𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔎𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝
𐔒𐔁𐔍 𐔆𐔇, 𐔓𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔛𐔍 𐔕𐔈 𐔜𐔇𐔕𐔝𐔖𐔙! 𝄇

Ρ̇εθ φλαμȣριτ τε̱ πε̱ρπ̇ασ̈κȣaρ'
Με̱ ν̇ε̱ δ̇ε̱σ̈ιρ ε ν̇ε̱ κ̇ε̱λ̇ιμ,
Τε̱ γ̇ιθ ατιϳ δ̇ȣκε ȣ π̇ε̱τȣαρ
Τε̱ λιδιμ π̇εσε̱ν πε̱ρ σ̈πε̱τιμ.
𝄆 Πρε̱ϳ λȣφτε βε̱τσ̈ αι λαργοχετ
Κ̇ε̱ ε̱σ̈τε̱ λινδ̇ȣρ τραδε̱τορ,
Κȣσ̈ ε̱σ̈τε̱ π̇ȣρ̇ε̱ νȣκ φρικσοχετ,
Πορ βδ̇ες, πορ βδ̇ες σι ν̇ε̱ Δ̇ε̱σ̈μορ! 𝄇

Νε̱ δ̇ορε̱ αρμε̱τ δ̇ο τι μπ̇αϳμε̱,
Τε̱ μπ̇ροϳμε̱ ατδεȣν νε̱ τσ̈ο κε̱νδ̇!
Τε̱ δ̇ρεϳτατ τονα νε σι νδ̇αϳμε̱;
Κε̱τȣ αρμικ̇τε̱ σκανε̱ βε̱νδ̇!
𝄆 Σε Ζοτι βετε̱ ε θα με γοϳε̱
Κ̇ε̱ κομπ̇ε σ̈ȣχεν πε̱ρμπ̇ι δε,
Πο Σ̈κ̇ιπε̱ρια δ̇ο τε̱ ρ̇οϳε̱;
Πε̱ρ τε̱, πε̱ρ τε̱ λȣφτοϳμε̱ νε! 𝄇

Ο Φλαμȣρ, φλαμȣρ, σ̈εν̇ ε σ̈εν̇τε̱
Τεκ τι π̇ετοχεμι κε̱τȣ
Πε̱ρ Σ̈κ̇ιπε̱ρινε̱, ατδεȣν ε σ̈τρεν̇τε̱,
Πε̱ρ νδ̇ερ εδε λαβδ̇ιμν ε τȣ.
𝄆 Τριμ π̇ȣρ̇ε̱ κ̇ȣχετ δε νδεροχετ
Ατδεȣτ κȣσ̈ ιȣ π̇ε̱ θερ̇ορ.
Πε̱ρϳετε̱ αι δ̇ο τε̱ κȣϳτοχετ
Μπ̇ι δε, νε̱ν δε σι ν̇ε̱ σ̈εν̇τορ! 𝄇

[rɛθ̟ fla.mu.ɾit tə pəɾ.baʃ.ku.aɾ]
[mɛ ɲə də.ʃiɾ ɛ ɲə c͡çə.ɫim |]
[tə ɟ͡ʝiθ̟ a.tij du.kɛ‿u bɛ.tu.aɾ]
[tə li.ð̟im bɛ.sən pəɾ ʃpə.tim ‖]
𝄆 [pɾɛj luf.tɛ vɛt͡ʃ a.i laɾ.gɔ.hɛt]
[c͡çə əʃ.tə lin.duɾ tɾa.ð̟ə.tɔɾ |]
[kuʃ əʃ.tə bu.rə nuk fɾi.kɔ.hɛt |]
[pɔ‿vdɛs | pɔ‿vdɛs si ɲə dəʃ.mɔɾ ‖] 𝄇

[nə dɔ.ɾə aɾ.mət dɔ ti‿mbaj.mə |]
[tə‿mbɾɔj.m‿at.ð̟ɛ.un nə‿t͡ʃdɔ kənd |]
[tə dɾɛj.tat tɔ.na nɛ si‿ndaj.mə |]
[kə.tu aɾ.mic͡ç.tə ska.nə vɛnd ‖]
𝄆 [sɛ zɔ.ti vɛ.t‿ɛ θ̟a mɛ gɔ.jə]
[c͡çə kɔm.bɛ ʃu.hɛn pəɾm.bi ð̟ɛ |]
[pɔɾ ʃc͡çi.pə.ɾi.a dɔ tə rɔ.jə |]
[pəɾ tə | pəɾ tə luf.tɔj.mə nɛ ‖] 𝄇

[ɔ fla.muɾ | fla.muɾ ʃɛɲ ɛ ʃɛɲ.tə]
[tɛk ti bɛ.tɔ.hɛ.mi kə.tu]
[pəɾ ʃc͡çi.pə.ɾi.n‿at.ð̟ɛu̯n ɛ ʃtɾɛɲ.tə |]
[pəɾ‿ndɛɾ ɛ.ð̟ɛ lav.dimn‿ɛ tu ‖]
𝄆 [tɾim bu.rə c͡çu.hɛt ð̟ɛ‿ndɛ.ɾɔ.hɛt]
[at.ð̟ɛ.ut kuʃ iu̯ bə θ̟ɛ.rɔɾ ‖]
[pəɾ.jɛ.t‿a.i dɔ tə kuj.tɔ.hɛt]
[mbi ð̟ɛ | nən ð̟ɛ si ɲə ʃɛɲ.tɔɾ ‖] 𝄇

Around our flag we stand united,
With one wish and one intention.
A sacred oath upon it we accord,
Faith for our pardon we blazon.
𝄆 From battle only he abstaineth,
For who is born a traitor.
He who a true man frighten'd not,
But to the cause dieth a warrior. 𝄇

With weapons in our hands aflash'd,
Our motherland we shall defend.
Our sacred rights we shall cede not,
On our land the foe hath a place not.
𝄆 For God himself proclaim'd:
Some nations of the earth will end,
And yet Albania will live and succeed.
For her, for her we shall defend. 𝄇

O Banner, banner, thou symbol hallow'd
Upon thee we now swear.
For Albania, our dear motherland,
For thy glory and honour.
𝄆 Brave man nam'd and honour'd,
The one who died for the motherland.
Forever shall he be remember'd
On and under earth as a saint! 𝄇

References[change | change source]

  1. 1.0 1.1 Himni kombëtar. Geocities.com.
  2. Edhe një herë rreth himnit tonë kombëtar. Vasiltole.com. Tole, Vasil
  3. Bălan, Cristian Petru (2008). Imnurile de stat ale tarilor din Uniunea Europeana. ISBN 9789737400949.
  4. "Himni I Flamurit". teksteshqip. Archived from the original on 2019-08-19. Retrieved 2019-08-19.
  5. Canco, Dhimitër (1999). Epiri: vështrim historik dhe etnografik (in Albanian). Botimet Toena. ISBN 978-99927-1-180-4.