Lupang Hinirang

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Lupang Hinirang
English: 'Chosen Land'
Coat of arms of the Philippines.svg
National anthem of Philippines
LyricsJosé Palma (original Spanish version)
MusicJulián Felipe
Adopted1898
1958 (Filipino version)

"Lupang Hinirang" (Filipino Kannada alphabet: ಲುಪಂಗ್ ಹಿನೀರಂಗ್, Filipino Baybayin alphabet:ᜎᜓᜉᜅ᜔ ᜑᜒᜈᜒᜇᜅ᜔, pron. [ˈlupɐŋ hɪˈniɾɐŋ] "LOO-pang hee-NEE-rang"; lit. 'Chosen Land'), originally known in Spanish as "Marcha Nacional Filipina", is the national anthem of the Philippines. Its music was composed by Julián Felipe in 1898, and the lyrics (words) were adapted from the Spanish poem Filipinas, which was written by Filipino soldier José Palma y Velásquez a year later. This song was first adopted as the anthem of the First Philippine Republic in 1898, but without words. By the 1940s, the original Spanish lyrics were translated into Filipino (a variety of Tagalog). The Filipino lyrics became official in 1958 and was revised in 1963, then it became embedded in law in 1998.[1][2]

Lyrics[change | change source]

In Tagalog (original)[change | change source]

The Filipino version was translated by Felipe Padilla de León in 1958, and was revised in 1963.

Official Filipino version
Pronunciation
Baybayin inscription
(obsolete)

ಬಯಂಗ್ ಮಾಗಿಲಿವ್,
ಪರ್ಲಾ ನಗ ಸಿಲಂಗನನ್,
ಅಳನ್ ನಗ ಪಿಸೋ
ಸ ದಿಂಡಿಬ್ ಮೊಯ್ ಬುಹೇ.

ಲೂಪಂಗ್ ಹಿನಿರಂಗ್,
ದಿಯನ್ ಕ ನಗ ಮಾಗಿತಿಂಗ್,
ಸ ಮನ್ಲುಳುಪಿಗ್
ಡಿ ಕ ಪಸಿಸೀಲ್.

ಸ ದಾಗಟ್ ಅಟ್ ಬುಂದೊಕ್,
ಸ ಸಿಮೊಯ್ ಅಟ್ ಸ ಲಂಗಿಟ್ ಮೊಂಗ್ ಬುಘವ,
ಮಯ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಗ್ ಆಂಗ್ ತುಲಾ ಅಟ್ ಅವಿಟ್ ಸ ಪಗ್ಲಯಂಗ್ ಮಿನಮಹಲ್.

ಆಂಗ್ ಕಿಸ್ಲಪ್ ನಗ ವಾತವೇ ಮೋಯ್ ತಾಗುಂಪೇ ನ ನಗ್ನಿನಿಂಗ್ನಿಂಗ್, ಆಂಗ್ ಬಿತುನ್ ಅಟ್ ಅರಾ ನಿಯ, ಕೈಲನ್ ಪ ಮಯ್ ಡಿ ಮಗ್ಡಿದಿಲಿಂ.

ಲೂಪ ನಗ ಅರಾ ನಗ ಲುವಲ್ಹತಿಟ್ ಪಗ್ಸಿಂತ, ವಿಜಯ್ ಅಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ ಸ ಪಿಲಿಂಗ್ ಮೋ, ಅಮಿಂಗ್ ಲಿಗಾಯ ನ ಪಗ್ಮಯ್ ಮಂಗಾಪಿ, ಆಂಗ್ ಮಮತೆ ನಂಗ್ ಸಾಹಿಲ್ ಸ ಯೋ.[2]

[ˈbäjɐm mɐˈgilɪʊ]
[ˈpɛɾlɐs ŋ̩ sɪlɐˈgänɐn ǀ]
[ˈälɐb m̩ ˈpuso̞ʔ]
[sɐ dɪbˈdib mo̞ɪ bʊˈhäɪ ‖]

[ˈlupɐŋ hɪˈniɾɐŋ]
[ˈdujɐŋ kɐm mɐˈgitɪŋ ǀ]
[sɐ mɐnlʊˈlupɪg]
[dɪ ˈkä pɐsɪˈsiʔɪl ‖]

[sɐ ˈdägɐt ɐt bʊnˈduk]
[sɐ ˈsimoɪ ɐt sɐ ˈläŋɪt mo̞m ˈbug̊hɐʊ ǀ]
[mɐɪ ˈdilɐg ˈäŋ tʊˈläʔ]
[ɐt ˈäwɪt sɐ pɐgˈɫäjɐm mɪnɐˈmähɐl ‖]

[ˈäŋ kɪsˈläp mwɐˈtäwɐt mo̞ɪ]
[tɐˈgumpɐɪ nɐ nɐgnɪnɪŋˈniŋ ǀ]
[ˈäm bɪtʊˈʔin ɐt ˈäɾɐʊ nɪˈjä]
[kɐʔɪˈlän pɐ mɐɪ dɪ mɐgdɪdɪˈlim ‖]

[ˈlupɐʔŋ ˈäɾɐʊŋ ɫʊwɐlˈhätɪt pɐg̊sɪnˈtä]
[bʊˈhäɪ ɐɪ ˈläŋɪt sɐ ˈpilɪm mo̞ ǀ]
[ˈämɪŋ ɫɪˈgäjɐ nɐ pɐg mɐɪ mɐŋˈäːpɪ]
[ˈäm mɐmɐˈtäɪ nɐŋ ˈdähɪl sɐ jo̞ ‖]

ᜊᜌᜅ᜔ ᜋᜄᜒᜎᜒᜏ᜔᜵
ᜉᜒᜇ᜔ᜎᜐ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜐᜒᜎᜅᜈᜈ᜔᜵
ᜀᜎᜊ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜉᜓᜐᜓ᜵
ᜐ ᜇᜒᜊ᜔ᜇᜒᜊ᜔ ᜋᜓᜌ᜔ ᜊᜓᜑᜌ᜔᜶

ᜎᜓᜉᜅ᜔ ᜑᜒᜈᜒᜇᜅ᜔᜵
ᜇᜓᜌᜈ᜔ ᜃ ᜈᜅ᜔ ᜋᜄᜒᜆᜒᜅ᜔᜵
ᜐ ᜋᜈ᜔ᜎᜓᜎᜓᜉᜒᜄ᜔᜵
ᜇᜒ ᜃ ᜉᜐᜒᜐᜒᜁᜎ᜔᜶

ᜐ ᜇᜄᜆ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜊᜓᜈ᜔ᜇᜓᜃ᜔᜵
ᜐ ᜐᜒᜋᜓᜌ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜐ ᜎᜅᜒᜆ᜔ ᜋᜓᜅ᜔ ᜊᜓᜄ᜔ᜑᜏ᜔᜵
ᜋᜌ᜔ ᜇᜒᜎᜄ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜆᜓᜎ᜵
ᜀᜆ᜔ ᜀᜏᜒᜆ᜔ ᜐ ᜉᜄ᜔ᜎᜌᜅ᜔ ᜋᜒᜈᜋᜑᜎ᜔᜶

ᜀᜅ᜔ ᜃᜒᜐ᜔ᜎᜉ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜏᜆᜏᜆ᜔ ᜋᜓᜌ᜔᜵
ᜆᜄᜓᜋ᜔ᜉᜌ᜔ ᜈ ᜈᜄ᜔ᜈᜒᜈᜒᜅ᜔ᜈᜒᜅ᜔᜵
ᜀᜅ᜔ ᜊᜒᜆᜓᜏᜒᜈ᜔ ᜀᜆ᜔ ᜀᜇᜏ᜔ ᜈᜒᜌ᜵
ᜃᜁᜎᜈ᜔ ᜉ ᜋᜌ᜔ ᜇᜒ ᜋᜄ᜔ᜇᜒᜇᜒᜎᜒᜋ᜔᜶

ᜎᜓᜉ ᜈᜅ᜔ ᜀᜇᜏ᜔᜵ ᜈᜅ᜔ ᜎᜓᜏᜎ᜔ᜑᜆᜒᜆ᜔ ᜉᜄ᜔ᜐᜒᜈ᜔ᜆ᜵
ᜊᜓᜑᜌ᜔ ᜀᜌ᜔ ᜎᜅᜒᜆ᜔ ᜐ ᜉᜒᜎᜒᜅ᜔ ᜋᜓ᜵
ᜀᜋᜒᜅ᜔ ᜎᜒᜄᜌ ᜈ ᜉᜄ᜔ ᜋᜌ᜔ ᜋᜅ᜔ᜀᜀᜉᜒ᜵
ᜀᜅ᜔ ᜋᜋᜆᜌ᜔ ᜈᜅ᜔ ᜇᜑᜒᜎ᜔ ᜐ ᜁᜌᜓ᜶[3]

Original Spanish version[change | change source]

Penned by José Palma in 1899.

Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.
Patria de amores!
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hallarán jamás.
En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.
Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.
Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.[4][5]

Official Commonwealth English version[change | change source]

This version was translated in 1938 by Camilo Osías et al.

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.
Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.
Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas
Do we behold the radiance feel the throb
Of glorious liberty.
Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!
Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.[6]

References[change | change source]

  1. http://www.nationalanthems.info/ph.htm Philippines. nationalanthems.info. Kendall, David. 2013.
  2. 2.0 2.1 http://www.officialgazette.gov.ph/1998/02/12/republic-act-no-8491/ Republic Act No. 8491z February 12, 1998. An Act prescribing the Code of the National Flag,Anthem, Motto, Coat-of-Arms and other heraldic items and devices of the Philippines.
  3. https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Lupang-hinirang_baybayin.png
  4. https://archive.org/details/adh5969.0001.001.umich.edu The original text, as published in Barcelona, Spain in 1912: Palma, José (1912). Melancólicas: Coleccion de Poesías. Manila, Philippines: Liberería Manila Filatélica. (Digital copy found online at HathiTrust Digital Library on March 31, 2010)
  5. https://books.google.com/books?id=wwZgb0Oy4RkC&pg=PA35&dq=¡Patria+de+amores!+Del+hero%C3%ADsmo+cuna,&hl=en#v=onepage&q=¡Patria%20de%20amores!%20Del%20hero%C3%ADsmo%20cuna,&f=false Pérez-Grueso, María Dolores Elizalde; Elizalde, María Dolores; Fradera, Josep Maria; Álvarez, L. Alonso; Pacífico, Asociación Española de Estudios del; (Spain), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2001). Imperios y naciones en el Pacífico: Colonialismo e identidad nacional en Filipinas y Micronesia. Editorial CSIC – CSIC Press. pp. 35–36. ISBN 9788400079383.
  6. https://opinion.inquirer.net/72558/lupang-hinirang-or-bayang-magiliw Ocampo, Ambeth R. March 14, 2014. 'Lupang Hinirang' or 'Bayang Magiliw'?. The Philippine Daily Inquirer.