Limba noastră

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Limba noastră
English: Our Language
LyricsAlexei Mateevici, 1917
MusicAlexandru Cristea, 1942
Adopted1995
Audio sample
Limba noastră

"Limba noastră" (say: LIM-bah NAW-strə, meaning "Our Language") is the national anthem of Moldova. Before it became the country's national anthem in 1995,[1] another national anthem – the same one used by neighbouring Romania – was used.[2] The lyrics of "Limba noastră" were written by Alexei Mateevici a month before his death in 1917,[3] and the tune for his lyrics was composed a while later by Alexandru Cristea in 1942.

Lyrics[change | change source]

Only the first, second, fifth, ninth, and twelfth stanzas (each highlighted in bold) are officially part of the Moldovan national anthem.

Words of the song in Romanian[4][5] Words of the song used in Transnistria[6] Pronunciation of these words using the IPA transcription Words of the song in English[7] Words of the song in Russian[8][9]

I
Limba noastră-i o comoară
în adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
pe moșie revărsată.

II
Limba noastră-i foc ce arde
într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
ca viteazul din poveste.

III
Limba noastră-i numai cîntec
doina dorurilor noastre
Roi de fulgere, ce spintec
noruri negri, zări albastre.

IV
Limba noastră-i graiul pîinii
cînd de vînt se mișcă vara
În rostirea ei bătrînii
cu sudori sfințit-au țara.

V
Limba noastră-i frunză verde
zbuciumul din codrii veșnici
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
ai luceferilor sfeșnici.

VI
Nu veți plînge-atunci amarnic
că vi-i limba prea săracă
Și-ți vedea, cît îi de darnic
graiul țării noastre dragă.

VII
Limba noastră-i vechi izvoade
povestiri din alte vremuri
Și citindu-le ’nșirate
te-nfiori adînc și tremuri.

VIII
Limba noastră îi aleasă
să ridice slava-n ceruri
Să ne spiue-n hram și-acasă
veșnicele adevăruri.

IX
Limba noastră-i limbă sfîntă
limba vechilor cazanii
Care-o plîng și care-o cîntă
pe la vatra lor țăranii.

X
Înviați-vă dar graiul
ruginit de multă vreme
Ștergeți slinul, mucegaiul
al uitării ’n care geme.

XI
Strîngeți piatra lucitoare
ce din soare se aprinde
Și-ți avea în revărsare
un potop nou de cuvinte.

XII
Răsări-va o comoară
în adîncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
pe moșie revărsată.

I
Лимба ноастрэ-й о комоарэ
ын адынкурь ынфундатэ
Ун шираг де пятрэ рарэ
пе мошие ревэрсатэ.

II
Лимба ноастрэ-й фок че арде
ынтр-ун ням, че фэрэ весте
С-а трезит дин сомн де моарте
ка витязул дин повесте.

III
Лимба ноастрэ-й нумай кынтек
дойна дорурилор ноастре
Рой де фулӂере, че спинтек
ноурь негри, зэрь албастре.

IV
Лимба ноастрэ-й граюл пыйний
кынд де вынт се мишкэ вара
Ын ростиря ей бэтрыний
ку судорь сфинцит-ау цара.

V
Лимба ноастрэ-й фрунзэ верде
збучумул дин кодрий вешничь
Ниструл лин, че-н валурь пиерде
ай лучеферилор сфешничь.

VI
Ну вець плынӂе-атунчь амарник
кэ ви-й лимба пря сэракэ
Ши-ць ведя, кыт ый де дарник
граюл цэрий ноастре драгэ.

VII
Лимба ноастрэ-й векь извоаде
повестирь дин алте времурь
Ши читинду-ле ’нширате
те-нфиорь адынк ши тремурь.

VIII
Лимба ноастрэ ый алясэ
сэ ридиче слава-н черурь
Сэ не спиуе-н храм ши-акасэ
вешничеле адевэрурь.

IX
Лимба ноастрэ-й лимбэ сфынтэ
лимба векилор казаний
Каре-о плынг ши каре-о кынтэ
пе ла ватра лор цэраний.

X
Ынвиаць-вэ дар граюл
руӂинит де мултэ време
Штерӂець слинул, мучегаюл
ал уйтэрий ’н каре ӂеме.

XI
Стрынӂець пятра лучитоаре
че дин соаре се апринде
Ши-ць авя ын ревэрсаре
ун потоп ноу де кувинте.

XII
Рэсэри-ва о комоарэ
ын адынкурь ынфундатэ
Ун шираг де пятрэ рарэ
пе мошие ревэрсатэ.

1
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj o ko.ˈmo̯a.rə]
[ɨn a.ˈdɨŋ.kurʲ ɨn.fun.ˈda.tə]
[un ʃi.ˈrag de ˈpja.trə ˈra.rə]
[pe mo.ˈʃi.e re.vər.ˈsa.tə]

2
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj fok t͡ʃe ˈar.de]
[ˈɨn.trun ne̯am t͡ʃe ˈfə.rə ˈves.te]
[sa tre.ˈzit din somn de ˈmo̯ar.te]
[ka vi.ˈte̯a.zul din po.ˈves.te]

3
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj ˈnu.maj ˈkɨn.tek]
[ˈdoj.na ˈdo.ru.ri.lor ˈno̯as.tre]
[roj de ˈful.d͡ʒe.re t͡ʃe ˈspin.tek]
[ˈno.rurʲ ˈne.ɡri zərʲ al.ˈbas.tre]

4
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj ˈgra.jul ˈpɨj.nij]
[kɨnd de vɨnt se ˈmiʃ.kə ˈva.ra]
[ɨn ros.ˈti.re̯a jej bə.ˈtrɨ.nij]
[ku su.ˈdorʲ sfin.ˈt͡sit.au ˈt͡sa.ra]

5
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj ˈfrun.zə ˈver.de]
[ˈzbu.t͡ʃju.mul din ˈkod.rij ˈveʃ.nit͡ʃʲ]
[ˈnis.trul lin t͡ʃen ˈva.lurʲ ˈpjer.de]
[aj lu.ˈt͡ʃe.fe.ri.lor ˈsfeʃ.nit͡ʃʲ]

6
[nu vet͡sʲ ˈplɨn.d͡ʒe̯a.tunt͡ʃʲ a.ˈmar.nik]
[kə vij ˈlim.ba pre̯a sə.ˈra.kə]
[ʃit͡sʲ ve.ˈde̯a kɨt ɨj de ˈdar.nik]
[ˈgra.jul ˈt͡sə.ri ˈno̯as.tre ˈdra.ɡə]

7
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj vekʲ iz.ˈvo̯a.de]
[ˈpo.ves.tirʲ din ˈal.te ˈvre.murʲ]
[ʃi t͡ʃi.ˈtin.du.le‿ɨn.ʃi.ˈra.te]
[ˈten.fjorʲ a.dɨnk ʃi tre.murʲ]

8
[ˈlim.ba ˈno̯as.trə ɨj a.ˈle̯a.sə]
[sə ri.ˈdi.t͡ʃe ˈsla.van ˈt͡ʃe.rurʲ]
[sə ne ˈspju.en hram ʃja.ˈka.sə]
[ˈveʃ.ni.t͡ʃe.le a.de.ˈvə.rurʲ]

9
[ˈlim.ba ˈno̯as.trəj ˈlim.bə ˈsfɨn.tə]
[ˈlim.ba ˈve.ki.lor ka.ˈza.nij]
[ˈka.re̯o plɨŋg ʃi ˈka.re̯o ˈkɨn.tə]
[pe la ˈvat.ra lor t͡sə.ˈra.nij]

10
[ɨn.vi.ˈa.t͡si.və dar ˈgra.jul]
[ru.d͡ʒi.ˈnit de ˈmul.tə ˈvre.me]
[ˈʃter.d͡ʒet͡sʲ ˈsli.nul mu.t͡ʃe.ˈga.jul]
[al uj.ˈtə.rij‿n ˈka.re ˈd͡ʒe.me]

11
[ˈʃtrɨn.d͡ʒet͡sʲ ˈpja.tra lu.t͡ʃi.ˈto̯a.re]
[t͡ʃe din ˈso̯a.re se a.ˈprin.de]
[ʃit͡sʲ a.ˈve̯a ɨn re.vər.ˈsa.re]
[un po.ˈtop nou̯ de ku.ˈvin.te]

12
[rə.sə.ˈri.va o ko.ˈmo̯a.rə]
[ɨn a.ˈdɨŋ.kurʲ ɨn.fun.ˈda.tə]
[un ʃi.ˈrag de ˈpja.trə ˈra.rə]
[pe mo.ˈʃi.e re.vər.ˈsa.tə]

I
Our tongue a noble gem bejeweled
From ominous shadows of old,
A pendant of stones rare and grand
That scattered all over our land.

II
Our language is a fervent flare
Amidst a folk who suddenly
Awoke from the deadly slumber
Like the heroes brave and holy.

III
Our language a body of songs
From the devotions of our soul.
A flash of lightning strikes apace
Within black clouds, blue horizons.

IV
Our language is the tongue of bread
When the breeze blows through the summer
Proclaimed by our forefathers who
Blessed the country through their labour.

V
Our tongue the greenest verdant frond
Of our codrii lasting and fond,
Our Dniester flows with repose
Like a constellation of stars.

VI
Bemoan not! Thy yammers shall cease
That thy tongue's only a mere piece;
Yet, abound in words aplenty
That scatter o'er our dear country.

VII
Our language abounds in folklore
And legends from the days of yore.
Reading and delving into them
Renders all aghast and in qualm.

VIII
Our language is the chosen one
For blessing glory in heaven,
Acclaiming in endless passion
Everlasting faiths that beckon.

IX
More than heavenly is our tongue
Of sacred homilies of old;
For aeons lamented and sung
All over the motherland heard.

X
Our language shall one again rise
After the passing grieving years,
Wash off the rust and grime that grew
When left in oblivion our land.

XI
Round up that brilliant shining stone,
And absorb bright light from the sun.
Now thou wilt see countless new words
That are rushing over our land.

XII
Apace shall our treasure extend
From ominous shadows of old,
A pendant of stones rare and grand
That scattered all over our land.

I
Наш язык, наш клад нетленный
От безверия укрытый,
Свет жемчужин драгоценных,
Над отчизною разлитый.

II
Наш язык — душа живая
Пробуждённого народа.
Он воспрянул, разрывая
Сна мертвящие тенета.

III
В нём живут огонь и дойна,
Грусть полей и шелест хлеба,
Полыханье белых молний,
Рвущих тучу в чёрном небе.

IV
Это боль, сердец томленье,
Тихий говор дедов наших,
Что любили эту землю
Правдой рук в труде угасших.

V
Наш язык — узор прекрасный,
Кодры, шорох листопада.
Плёс Днестра, в котором ясно
Догорают звёзд лампады.

VI
Наш язык — скрижаль былого,
Голос многих поколений.
Это их святое слово
Пробуждает в нас волненье.

VII
Словом предков мы по праву
Воспеваем в час урочный
Вековечных истин славу
В светлом храме, в доме отчем.

VIII
Потому он свят до боли,
Что на нём в отцовском крае
И оплакивают долю,
И застолье воспевают.

IX
Нет ему в веках забвенья,
Что забыто — воскресите,
Пыль эпох с него сотрите, —
Жаждет он освобожденья.

X
Соберите свет жемчужин
С ярким радужным отливом —
И пред вами хлынет дружный
Новых слов поток бурливый.

XI
Нет, роптать вам не придётся
На язык свой с укоризной, —
Он щедрее струй в колодцах
Нашей матери-отчизны.

XII
Да пребудет он нетленным
От безверия укрытый,
Свет жемчужин драгоценных
Над отчизною разлитый.

References[change | change source]

  1. 20 de ani fără "Deșteaptă-te, române!". adevarul.ro.
  2. Moldova: "Limba noastră". NationalAnthems.me.
  3. De Ziua Limbii Române "Limba noastră" va răsuna din turnul Primăriei Cluj Archived 2019-03-30 at the Wayback Machine. ziuadecj.realitatea.net.
  4. "Limba noastră". Poezie. 2010-02-21. Retrieved 2019-08-23.
  5. "Limba noastră". Versuri si Creatii. Archived from the original on 2019-09-05. Retrieved 2022-02-07.
  6. "Лимба матернэ — флоаре етернэ". Лимба молдовеняскэ (in Romanian). 2015-04-24. Retrieved 2019-08-23.
  7. Minahan, James B. (2009-12-23). The Complete Guide to National Symbols and Emblems [2 volumes]. ABC-CLIO. p. 468–469. ISBN 978-0-313-34497-8.
  8. Наш язык, наш клад нетленный... Moldovenii. Перевод Д. Ольченко.
  9. Although Russian is not an official language of Moldova, it is still widely spoken due to the country's long history with and influence by Russia. In addition, Transnistria and Gagauzia are predominantly Russian-speaking regions.