Jump to content

National anthem of the Islamic Republic of Afghanistan

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Afghan National Anthem)
Pashto: Millī Surūd
Dari: Surūd-e Millī
English: Afghan National Anthem
Pashto: ملی سرود
Dari: سرود ملی

Old national anthem of Afghanistan
LyricsAbdul Bari Jahani, 2006 (2006)
MusicBabrak Wassa, 2006 (2006)
AdoptedMay 2006; 18 years ago (2006-05)
Relinquished15 August 2021 (2021-08-15) (de facto)
Preceded by"Fortress of Islam, Heart of Asia"
Succeeded by"This is the Home of the Brave
Audio sample
U.S. Navy Band instrumental version (abridged)

The "Afghan National Anthem" (Pashto: ملی سرود‎, romanized: Millī Surūd; Dari: سرود ملی, romanized: Surūde Millī) was used between 2006 and 2021. The words of the song were written by an Afghan poet named Abdul Bari Jahani, and the melody for his words were created by an German-Afghan composer named Babrak Wassa.[1] It was de facto replaced by "This is the Home of the Brave" after the Taliban takeover in 2021.

After the end of Taliban rule in 2001, a new national anthem was made for the "New Afghanistan". According to the 20th article of the new Afghan constitution,[2] it would have the names of the many ethnic groups of Afghanistan. It said the phrase "Allāhu Akbar" ("God is the greatest") had to be in it. After a competition, "Millī Surūd" was made the official national anthem in May 2006.

After the Taliban takeover on 15 August 2021, it was replaced by "This is the Home of the Brave". However, in the 2021 ICC Men's T20 World Cup between October and November, it was still played as the national anthem of Afghanistan. The flag of the internationally recognized Islamic Republic of Afghanistan was also used.[3] The Islamic Republic anthem and flag were also used in the 2022 CAFA U-19 Futsal Championship.[4]

Historical use

[change | change source]

Similar to Romania, Afghanistan has used a bunch of other anthems in the past. A lot of times is due to the government of Afghanistan changing many times. When the country was ruled by a king, two national anthems were used: "Royal Salute" and "Grand Salute". Then right when Afghanistan was no longer ruled by a king, a new national anthem was used, but only for five years. Soon after, Afghanistan became a socialist republic and a national anthem for that was used. But that came to an end in 1992, when Afghanistan became an Islamic state, so another anthem was used.

During the late 1990s, the Taliban took control over most of Afghanistan and ruled most of the country until late 2001. This was when the United States started a war (against the Taliban and al-Qaeda) right after 9/11. The Taliban were the winners in that war, so as of August 2021, Afghanistan is an Islamic Emirate to this day, and "This is the Home of the Brave" is now the country's national anthem.

Words of the song in Pashto Words of the song using the Latin alphabet Pronunciation of these words using the IPA[a] Words of the song in Dari[5] Words of the song in English

دا وطن افغانستان دى
دا عزت د هر افغان دى
كور د سولې، كور د تورې
هر بچى يې قهرمان دى

دا وطن د ټولو كور دى
د بلوڅو، د ازبكو
د پــښــتون او هزارهوو
د تركمنو، د تاجكو

ور سره عرب، ګوجر دي
پاميريان، نورستانيان
براهوي دي، قزلباش دي
هم ايماق، هم پشايان

دا هيواد به تل ځلېږي
لكه لمر پر شنه آسمان
په سينې كې د آسيا به
لكه زړه وي جاويدان

نوم د حق مو دى رهبر
وايو الله اكبر
وايو الله اكبر
وايو الله اكبر

Dâ watan Afghânistân day,
Dâ izzat dă har Afghân day.
Kor dă sole, kor dă ture,
Har bachay ye qahramân day.

Dâ watan dă ṭolo kor day,
Dă Baloco, dă Uzbăko;
Dă Paxtun aw Hazârâwo,
Dă Turkmăno, dă Tâjăko.

Wăr sara Arăb, Gujăr di,
Pâmiriyân, Nuristâniyân;
Brâhuwi di, Qizilbâsh di,
Ham Aymâq, ham Pashâyân.

Dâ hiwâd ba tăl dzalejhi,
Lăka lmar păr shnă âsmân.
Pă sine ke dă Âsiyâ ba,
Lăka zṛă wi jâwidân.

Num dă haq mo day rahbar:
«Wâyu Allâhu Akbar!»
«Wâyu Allâhu Akbar!»
«Wâyu Allâhu Akbar!»

[dɑ wa.tan af.ɣɑ.nɪ.stɑn daɪ ǀ]
[dɑ ɪz.zat də haɾ af.ɣɑn daɪ ‖]
[koɾ də so.le koɾ də tu.ɾe ǀ]
[haɾ ba.t͡ʃaɪ je qah.ɾa.mɑn daɪ ‖]

[dɑ wa.tan də ʈo.lo koɾ daɪ ǀ]
[də ba.lo.t͡so də ʊz.bə.ko ‖]
[də paç.tun aw ha.zɑ.ɾɑ.wo ǀ]
[də tʊɾk.mə.no də tɑ.d͡ʒə.ko ‖]

[wəɾ sa.ɾa a.ɾəb gu.d͡ʒəɾ di ǀ]
[pɑ.mi.ɾi.jɑn nu.ɾɪ.stɑ.n(i.)jɑn ‖]
[b(a.)ɾɑ.h(a.)wi di qɪ.zɪl.bɑʃ di ǀ]
[ham aɪ.mɑq ham pa.ʃɑ.(i.)jɑn ‖]

[dɑ hi.wɑd ba təl d͡za.le.ʝi ǀ]
[lə.ka‿lmaɾ pəɾ ʃnə ɑs.mɑn ‖]
[pə si.nə ke də ɑs.jɑ ba ǀ]
[lə.ka‿zɽə wi d͡ʒɑ.wɪ.dɑn ‖]

[num də haq mo daɪ ɾah(a.)baɾ ǀ]
[wɑ.ju al.lɑ.hʊ ak.baɾ ‖]
[wɑ.ju al.lɑ.hʊ ak.baɾ ‖]
[wɑ.ju al.lɑ.hʊ ak.baɾ ‖]

این کشور افغانستان است
این عزت هر افغان است
خانهٔ صلح، خانهٔ شمشیر
هر فرزندش قهرمان است

این کشور خانهٔ همه است
از بلوچ، از ازبک
از پشتون و هزارها
از ترکمن و تاجک

هم عرب و گوجر است
پامیری‌ها، نورستانی ها
براهوی است و قزلباش است
هم آیماق و پشه‌ای ها

این کشور همیشه تابان خواهد بود
مثل آفتاب در آسمان کبود
در سینهٔ آسیا
هم مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر
میگویم الله اکبر
میگویم الله اکبر
میگویم الله اکبر

'Tis the land of Afghanistan,
'Tis the pride of every Afghan.
'Tis the land of peace and the sword,
'Tis the cradle of its brave sons.

'Tis the homeland of every tribe,
Of the Baloch and the Uzbeks;
Of Pashtuns, and of Hazaras;
Of the Turkmens and of Tajiks.

Among them are Arabs, Gurjars,
The Pamiris, Nuristanis;
The Brahuis, the Qizilbash;
Also Aimaqs and Pashais.

Like the sun in the deep blue sky;
Forever shall this great land shine!
In the chest of Asia it lies;
As the heart shall it remain!

We shall follow the one God:
Let's all say, "God is the Greatest!"
Let's all say, "God is the Greatest!"
Let's all say, "God is the Greatest!"

  1. See Help:IPA and Pashto phonology. The transcription is based on the Northern dialect.

References

[change | change source]
  1. "National Anthem". afghan-web.com. Archived from the original on 2013-04-11. Retrieved 2013-04-09.
  2. "The Constitution of Afghanistan". afghan-web.com. Archived from the original on 2013-10-28. Retrieved 2013-04-09.
  3. "Flags, tears, anthem: How Afghans celebrated their cricket win". aljazeera.com. Retrieved 2022-02-04.
  4. "MD3 - AFGHANISTAN vs TAJIKISTAN 15/02/2022". Archived from the original on 2022-12-18. Retrieved 2023-06-07.
  5. "Home". afgland.blogfa.com.