Jump to content

Jana Gana Mana

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jana Gana Mana

National anthem of India
LyricsRabindranath Tagore
MusicRabindranath Tagore
Adopted24 January 1950
Audio sample
Instrumental version
Rabindranath Tagore, the author and composer of the national anthems of India and Bangladesh.
Rabindranath Tagore singing "Jana Gana Mana".

"Jana Gana Mana" (Bengali: জন গণ মন, Bengali pronunciation: [dʒənə gəɳə mənə]; Hindi: जन गण मन, Hindustani pronunciation: [dʒɔno ɡɔno mɔno]; "Thou art the Ruler of the Minds of All People", English pronunciation: /ˈd̪äʊ̯ äːʈ d̪ə ˈruː.ləɾ əʋ d̪ə ˈmäɪ̯ndz əʋ ɔːl ˈpiː.pəl/) is the title for the national anthem of India. The original words were written in the Bengali language. It was originally a five-verse poem created in 1911 by Rabindranath Tagore—the same author for the Bangladeshi anthem.[1] In January 1950, just the first verse was made to be officially part of the national anthem of India per the Constituent Assembly of India.[2][3] In addition, the lyrics now contain many words of Sanskrit origin.[4]

Lyrics[change | change source]

Original words in Bengali Official lyrics in Hindi Official translation in English

জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎ‍‌কল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা
জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে
জয় জয় জয়, জয় হে॥[5][6]

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब-सिन्ध-गुजरात-मराठा,
द्रविड-उत्कल-बङ्ग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे![7]

Thou art the ruler of the minds of all people,
Dispenser of India's destiny.
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sindh,
Gujarat and Maratha,
Of the Dravida and Odisha
and Bengal;
It echoes in the hills of Vindhya and the
Himalayas,
Mingles in the music of Ganga and Yamuna
and is chanted by
The waves of the Indian sea.
They pray for thy blessings and sing thy praise.
The saving of all people waits in thy hand,
Thou dispenser of India's destiny.
Victory, victory, victory to thee.[8]

Transcriptions
Hindi and Bengali Latin script Pronunciation of the Hindi words Pronunciation of the Bengali words Pronunciation of the English words with an Indian accent

Jana gaṇa mana adhinaayaka jaya hai,
bhaarata bhaagya vidhaataa!
Pan̐jaaba—Sindh—Gujaraata—Maraaṭhaa…
Draaviṛa—Utkala—Ban̐ga…
Vin̐dhya—Himaacala—Yamunaa—Gan̐gaa…
ucchala jaladhi taran̐ga.
Taba shubha naamei jaagei…
taba shubha aashiṣa maan̐gei…
gaahei taba jaya gaathaa.
Jana gaṇa man̐gala daayaka jaya hai,
bhaarata bhaagya vidhaataa…
Jaya hai… Jaya hai… Jaya hai…
Jaya jaya jaya jaya hai!

[dʒənə gəɳə mənə əd̪ʱinɑːjəkə dʒəjə ɦɛː]
[bʱɑːɾət̪ə bʱɑːgjə ʋɪdʱɑːt̪ɑː ǁ]
[pə̃dʒɑːbə sɪnd̪ʱ gʊdʒəɾɑːt̪ə məɾɑːʈʰɑː ǀ]
[d̪ɾɑːʋɪɽə ʊt̪kələ bə̃gə]
[ʋɪ̃d̪ʱjə ɦɪmɑːcələ jəmʊnɑː gə̃gɑː ǀ]
[ʊttʃʰələ dʒələd̪ʱi t̪əɾə̃gə]
[t̪əbə ʃʊbʱə nɑːmeː dʒɑːgeː ǀ]
[t̪əbə ʃʊbʱə ɑːʃɪʂə mɑ̃ːgeː]
[gɑːɦeː t̪əbə dʒəjə gɑːt̪ʰɑː ‖]
[dʒənə gəɳə mə̃gələ d̪ɑːjəkə dʒəjə ɦɛː ǀ]
[bʱɑːɾət̪ə bʱɑːgjə ʋɪd̪ʱɑːt̪ɑː ‖]
[dʒəjə ɦɛː ǀ dʒəjə ɦɛː ǀ dʒəjə ɦɛː ǀ]
[dʒəjə dʒəjə dʒəjə dʒəjə ɦɛː ‖]

[dʒɔno ɡɔno mɔno od̪ʱinae̯ɔko dʒɔe̯o ɦe ǀ]
[bʱarot̪o bʱaɡːo bid̪ʱat̪a ǁ]
[pɔndʒabo ʃind̪ʱu ɡudʒraʈo maraʈʰa |]
[d̪rabiɽo ut̪kɔlo bɔŋɡo ‖]
[bind̪ʱo ɦimatʃɔlo dʒomuna ɡɔŋɡa ǀ]
[utʃʰːɔlo dʒɔlod̪ʱitorɔŋɡo ‖]
[t̪ɔbo ʃubʱo name dʒaɡe ǀ]
[t̪ɔbo ʃubʱo aʃiʃo maɡe]
[gaɦe t̪ɔbo dʒɔe̯o ɡat̪ʰa ‖]
[dʒɔno ɡɔno moŋɡɔlo d̪ae̯ɔko dʒɔe̯o ɦe ǀ]
[bʱarot̪o bʱaɡːo bid̪ʱat̪a ‖]
[dʒɔe̯o ɦe ǀ dʒɔe̯o ɦe ǀ dʒɔe̯o ɦe ǀ]
[dʒɔe̯o dʒɔe̯o dʒɔe̯o dʒɔe̯o ɦe ‖]

[ˈd̪äʊ̯ äː(ɽ)ʈ d̪ə ˈruː.lə(ɾ) əʋ d̪ə ˈmäɪ̯ndz əʋ ɔːl ˈpiː.pəl ǀ]
[ɖɪs.ˈpɛn.sə(ɾ) əʋ ˈɪɳ.ɖɪə̯z ˈɖɛʃ.ʈɪ.niː ‖]
[d̪äɪ̯ neːm ˈräʊ̯.zɪz d̪ə ɦäː(ɾ)t̪s əʋ pə̃.ˈdʒaːb ǀ sɪnd̪ʱ ǀ]
[gʊ.dʒə.ˈɾaːt̪ ɛm mə.ˈɾaː.ʈʰə ǀ]
[əʋ d̪ə ˈd̪ɾaː.ʋɪ.ɖə ɛn oː.ɖɪ.ˈʃaː]
[ɛm bɛŋ.ˈɡɔːl ǀ]
[ɪʈ ˈɛ.koːz ɪn d̪ə ˈɦɪlz əʋ ˈʋɪ̃.d̪ʱɪə̯ ɛn d̪ə ɦɪ.ˈmaː.lə.jəz ǀ]
[ˈmɪŋ.ɡəlz ɪn d̪ə ˈmjuː.zɪk əʋ gə̃ˈgaː ɛn jə.mʊ.ˈnaː ǀ]
[ɛn ɪs ˈtʃæɳ.ʈəɖ bäɪ̯]
[d̪ə ˈʋeːʋz əʋ d̪ə ˈɪɳ.ɖɪə̯n siː ‖]
[d̪eː ˈpɾeː fɔː(ɾ) d̪äɪ̯ ˈblɛ.sɪŋz ɛn ˈsɪŋ d̪äɪ̯ ˈpɾeːz ǀ]
[d̪ə ˈseː.ʋɪŋ əʋ ɔːl ˈpiː.pəl ʋeːt̪s ɪn d̪äɪ̯ ˈɦæɳɖ ǀ]
[ˈd̪äʊ̯ ɖɪs.ˈpɛn.sə(ɾ) əʋ ˈɪɳ.ɖɪə̯z ˈɖɛʃ.ʈɪ.niː ‖]
[ˈʋɪk.ʈə.ɾiː ǀ ˈʋɪk.ʈə.ɾiː ǀ ˈʋɪk.ʈə.ɾiː ʈuː ˈd̪iː ‖]

In local languages[change | change source]

Tamil translation Marathi translation Telugu translation Odia translation

சன கண மன அதிநாயக செய கே
பாரத பாக்கிய விதாதா.
பஞ்சாப சிந்து குசராத்த மராட்டா
திராவிட உத்கல வங்கா.
விந்திய இமாச்சல யமுனா கங்கா
உச்சல சலதி தரங்கா.
தவ சுப நாமே சாகே,
தவ சுப ஆசிச மாகே,
காகே தவ செய காதா.
சன கண மங்கள தாயக செயகே
பாரத பாக்கிய விதாதா.
செய கே, செய கே, செய கே,
செய செய செய, செய கே.

जनगणमन अधिनायक जय हे, भारतभाग्यविधाता.
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग.
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधी तरंग.
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागे.
गाहे तव जयगाथा.
जनगणमंगलदायक जय हे, भारतभाग्यविधाता.
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे.

జనగణమన-అధినాయక జయ హే భారతభాగ్యవిధాతా!
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగ
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్ఛలజలధితరంగ
తవ శుభ నామే జాగే, తవ శుభ ఆశిష మాగే,
గాహే తవ జయగాథా।
జనగణమంగళదాయక జయ హే భారతభాగ్యవిధాతా!
జయ హే! జయ హే! జయ హే! జయ జయ జయ జయ హే।।
జై హింద్‌!

ଜନଗଣମନ-ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ
ଭାରତ ଭାଗ୍ୟବିଧାତା
ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜୁରାଟ ମରାଠା
ଦ୍ରାବିଡ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ
ବିନ୍ଧ୍ଯ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା
ଉଚ୍ଛଳ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ
ତବ ଶୁଭ ନାମେ ଜାଗେ
ତବ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ
ଗାଏ ତବ ଜୟଗାଥା
ଜନଗଣମଙ୍ଗଳନାୟକ ଜୟ ହେ
ଭାରତଭାଗ୍ୟବିଧାତା
ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ, ଜୟ ହେ
ଜୟ ଜୟ ଜୟ, ଜୟ ହେ ||

Urdu translation Malayalam translation Punjabi translation Sanskrit translation

جنَ گنَ منَ ادھی نایکَ جَیَ ہے
بھارتَ بھاگیہ وِدھاتا
پنجابَ سندھَ گجراتَ مراٹھا
دراوڑاُتکلَ وَنگَ
وندھیہ ہماچلَ یمنا گنگا
اُچھلَ جلَدھی ترنگَ
توَ شُبھَ نامے جاگے
توَ شُبھَ آشش ماگے
گاہے توَ جَیَ گاتھا
جنَ گنَ منگلَ دایک جَیَ ہے
بھارتَ بھاگیہ وِدھاتا
جَے ہے، جے ہے، جَے ہے
جَے جَے جَے۔ جَے ہے.

സർവ്വ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെ അധിപനും
നായകനുമായവനെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗ്യം
വിധാനം ചെയ്യുന്നവനെ അവിടുന്ന് ജയിച്ചാലും.
പഞ്ചാബ്, സിന്ധ് , ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ദ്രാവിഡം, ഒറീസ്സ, ബംഗാൾ, എന്നീ
പ്രദേശങ്ങളും വിന്ധ്യൻ, ഹിമാലയം എന്നീ കൊടുമുടികളും,
യമുനാ, ഗംഗാ എന്നീ നദികളും സമുദ്രത്തിൽ
അലയടിച്ചുയരുന്ന തിരമാലകളും
അവിടത്തെ ശുഭ നാമം കേട്ടുണർന്നു
അവിടത്തെ ശുഭാശിസ്സുകൾ പ്രാർഥിക്കുന്നു;
അവിടത്തെ ശുഭഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു.
സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും മംഗളം നല്കുന്നവനെ,
ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗ്യം വിധാനം ചെയ്യുന്നവനെ
അവിടുന്ന് വിജയിച്ചാലും! വിജയിച്ചാലും!
വിജയിച്ചാലും!

ਜਾਨੋਗਾਨੋਮੋਨੋ-ਓਧਿਨਾਯੋਕੋ ਜਾਯਾ ਹੇ ਭਾਰੋਤੋਭਾਗ੍ਗੋਬਿਧਾਤਾ!
ਪਾਨ੍ਜਾਬੋ ਸ਼ਿਨ੍ਧੁ ਗੁਜੋਰਾਟੋ ਮਾਰਾਠਾ ਦ੍ਰਾਬਿਡ਼ੋ ਉਤ੍ਕਾਲੋ ਬਾਙਗੋ,
ਬਿਨ੍ਧੋ ਹਿਮਾਚਾਲੋ ਜੋਮੁਨਾ ਗਾਙਗਾ ਉਚ੍ਛਾਲੋਜਾਲੋਧਿਤੋਰੋਙਗੋ,
ਤਾਬੋ ਸ਼ੁਭੋ ਨਾਮੇ ਜਾਗੇ, ਤਾਬੋ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਗੇ,
ਗਾਹੇ ਤਾਬੋ ਜਾਯੋਗਾਥਾ।
ਜਾਨੋਗਾਨੋਮੋਙਗੋਲੋਦਾਯੋਕੋ ਜਾਯਾ ਹੇ ਭਾਰੋਤੋਭਾਗ੍ਗੋਬਿਧਾਤਾ!
ਜਾਯੋ ਹੇ, ਜਾਯੋ ਹੇ, ਜਾਯੋ ਹੇ, ਜਾਯੋ ਜਾਯੋ ਜਾਯੋ ਜਾਯੋ ਹੇ॥

जॉनोगॉनोमोनो-ओधिनायोको जॉयॉ हे भारोतोभाग्गोबिधाता!
पॉन्जाबो शिन्धु गुजोराटो मॉराठा द्राबिड़ो उत्कॉलो बॉङ्गो,
बिन्धो हिमाचॉलो जोमुना गॉङ्गा उच्छॉलोजॉलोधितोरोङ्गो,
तॉबो शुभो नामे जागे, तॉबो शुभ आशिश मागे,
गाहे तॉबो जॉयोगाथा।
जॉनोगॉनोमोङ्गोलोदायोको जॉयॉ हे भारोतोभाग्गोबिधाता!
जॉयो हे, जॉयो हे, जॉयो हे, जॉयो जॉयो जॉयो, जॉयो हे॥


Gujarati translation Kannada translation

જનગણમન-અધિનાયક જય હે ભારતભાગ્યવિધાતા!
પંજાબ સિંધુ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ઼ ઉત્કલ બંગ
વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્છલજલધિતરંગ
તવ શુભ નામે જાગે, તવ શુભ આશિષ માગે,
ગાહે તવ જયગાથા।
જનગણમંગલદાયક જય હે ભારતભાગ્યવિધાતા!
જય હે, જય હે, જય હે,
જય જય જય જય હે॥

ಜನಗಣಮನ-ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ!
ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠಾ
ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ
ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ
ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿತರಂಗ
ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ,
ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ,
ಗಾಹೇ ತವ ಜಯಗಾಥಾ.
ಜನಗಣಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ!
ಜಯ ಹೇ, ಜಯ ಹೇ, ಜಯ ಹೇ,
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ.

References[change | change source]

  1. National Symbol: National Anthem. National Portal of India. Retrieved 10 April 2017.
  2. Britannica, Editors of Encyclopedia (2008), Britannica Encyclopedia of India (Set of 5 Volumes), Encyclopedia Britannica India, p. 167, ISBN 978-81-8131-008-8
  3. http://mha.gov.in/sites/upload_files/mha/files/pdf/NationalAnthem(E).pdf Archived 2018-04-18 at the Wayback Machine (dead)
  4. National anthem of India: a brief on 'Jana Gana Mana' (14 August 2012). News18.
  5. জনগণমন-অধিনায়ক. Tagoreweb.
  6. "Jana Gana Mana" full lyrics. nationalanthems.info. Kendall, David.
  7. भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश (Order relating to the national anthem of India). Ministry of Home Affairs. Government of India. 24 June 2018.
  8. The Complete Guide to National Symbols and Emblems [2 Volumes]. James Minahan. ABC-CLIO. p.61.

Other websites[change | change source]