Anthem of the Latvian Soviet Socialist Republic

From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

The "State Anthem of the Latvian SSR" (Latvian: Latvijas PSR Himna, Russian: Гимн Латвийской ССР was the anthem of Latvia from 1945 to 1990. After 1990, the original anthem, "Dievs, svētī Latviju!" ("God, bless Latvia") was used.

Lyrics[change | change source]

Latvian original IPA transcription Russian translation English translation

Šai zemē visdārgā mēs brīvību guvām,
Te paaudžu paaudzēm laimīgam dzimt,
Te šalc mūsu jūra, te zied mūsu druvas,
Te skan mūsu pilsētas, Rīga te dimd.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Mēs cēlāmies, verdzības važas lai rautu,
Par gadsimtu cīņām ik vieta vēl teic.
Vien biedros ar diženās Krievzemes tautu
Mēs kļuvām par spēku, kas pretvaru veic.

Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Pa Ļeņina ceļu uz laimi un slavu
Ar Oktobra karogu iesim mūždien.
Mēs sargāsim Padomju Tēvzemi savu
Līdz pēdējai asiņu lāsei ikviens.

𝄆 Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz! 𝄇

[ʃaj zɛmɛː vizdaːrgaː mɛːs briːviːbu guvaːm |]
[tɛ paːwd͡ʒu paːwd͡zɛːm lajmiːgam d͡zimt |]
[tɛ ʃalt͡s muːsu juːra | tɛ zjɛd muːsu druvas |]
[tɛ skan muːsu pilsɛːtas | riːga tɛ dimd ‖]

[padʷɔmʲu latvija muːʒʷɔs laj d͡ziːvʷɔ |]
[spʷɔʒa laj padʷɔmʲu vajnagaː mird͡z ‖]

[mɛːs t͡sɛːlaːmjɛs ǀ værd͡ziːbas vaʒas laj rawtu ǀ]
[par gad͡zimtu t͡siːɲaːm ik vjɛta vɛːl tɛjt͡s ǁ]
[vjɛn bjɛdrʷɔs ar diʒɛnaːs krjɛvzɛmɛs tawtu]
[mɛːs kʎuvaːm par spɛːku ǀ kas prɛtvaru vɛjt͡s ǁ]

[padʷɔmʲu latvija muːʒʷɔs laj d͡ziːvʷɔ |]
[spʷɔʒa laj padʷɔmʲu vajnagaː mird͡z ‖]

[pa ʎɛɲina t͡sɛʎu uz lajmi un slavu]
[ar ɔktɔbra karʷɔgu jɛsim muːʒdjɛn ‖]
[mɛːs sargaːsim padʷɔmʲu tɛːvzɛmi savu]
[liːd͡z pɛːdɛːjaj asiɲu laːsɛj igvjæns ‖]

𝄆 [padʷɔmʲu latvija muːʒʷɔs laj d͡ziːvʷɔ |]
[spʷɔʒa laj padʷɔmʲu vajnagaː mird͡z ‖] 𝄇

Свободен навеки народ наш счастливый,
Путь светлый для всех поколений открыт.
Шумит наше море, цветут наши нивы,
В семье городов наша Рига гремит.

Славься Советская Латвия наша,
Ярко в созвездьи республик сияй!

Не раз мы за волю ходили походом,
Бесправия цепи пытались разбить.
Лишь в дружбе незыблемой с русским народом
Смогли мы неправду и зло победить.

Славься Советская Латвия наша,
Ярко в созвездьи республик сияй!

Под знаменем Ленина к счастью и славе,
Путём Октября мы к победам идём!
Верны мы великой Советской державе
И кровь за неё, если надо, прольём!

𝄆 Славься Советская Латвия наша,
Ярко в созвездьи республик сияй! 𝄇

In dearest land we gained our freedom,
Generation upon generation are happily born here,
Here our sea rustles, here our fields bloom,
Here our cities ring, here Riga resounds.

May Soviet Latvia live forever,
May the Soviet crown shine bright!

We rose to break the chains of slavery,
Every place still tells of centuries of struggle,
Only in brotherhood with the people of great Russia
We became a revolutionary force.

May Soviet Latvia live forever,
May the Soviet crown shine bright!

On Lenin's road to happiness and glory,
Let's carry the flag of October forever.
We will protect our own Soviet Fatherland,
With the last drop of our blood.

𝄆 May Soviet Latvia live forever,
May the Soviet crown shine bright! 𝄇

References[change | change source]